Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.162

Tytuł:

uchwała Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 162
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 12.756.224,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 11.403.891,00 zł, 2) dochody majątkowe 1.352.333,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 12.344.372,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 11.324.372,00 zł, 2) wydatki majątkowe 1.020.000,00 zł. § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 411.852,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 305.347,00 zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 106.505,00 zł, § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody 224.899,00 zł, 2) rozchody 636.751,00 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 25.000,00 zł, 2) celową w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł, § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 12.000,00 zł, z tego: 1) w ramach pozostałych wydatków 12.000,00 zł. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 26.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 162 ?

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach: 1) przychody 964.375,00 zł, 2) wydatki 964.375,00 zł. § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach: 1) dochody 302.350,00 zł, 2) wydatki 302.350,00 zł. § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 200.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 636.751,00 zł, § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych. § 13. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 546.708,00 zł, b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 72.100,00 zł, c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie 58.500,00 zł, d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie 130.000,00 zł, § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 16 ? Poz. 162 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 17 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 18 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 19 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 20 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 21 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 22 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 23 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 24 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 25 ? Poz. 162 ?

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1275

  uchwała nr XLIV/210/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.601

  uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.2305

  uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Wierzchowo na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.413

  uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161

  uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160

  uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maliniec w gminie Radowo Małe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159

  uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko ? Orlik 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.158

  uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grzmiąca

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.157

  uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.