Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

Tytuł:

uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Świnoujście
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1646
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i § 11 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031; zm. z 2000 r. Nr 13, poz. 161; z 2001 r. Nr 12, poz. 100, Nr 157, poz. 1840; z 2002 r. Nr 177, poz. 1459; z 2003 r. Nr 208, poz. 2022; z 2004 r. Nr 254, poz. 2535; z 2005 r. Nr 206, poz. 1706; z 2006 r. Nr 36, poz. 246, Nr 214, poz. 1577; z 2007 r. Nr 192, poz. 1386: z 2008 r. Nr 215, poz. 1358: z 2009 r. Nr 202, poz. 1559; z 2010 r. Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: § 1. Projektowanej ulicy dojazdowej kategorii gminnej, położonej w lewobrzeżnej części miasta, oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 13.III.KD.D, składającej się z działek stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 152/1, 162/2, 154/1, 155, 359/6, 161/2, 171/18 i 171/20 w obrębie 0010 miasta Świnoujście, nadaje się nazwę urzędową ulica Odrowców (oznaczonej na załączonej mapie kolorem żółtym). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. § 4. Uchwała podlega przekazaniu do Urzędu Statystycznego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Sujka

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1646

Załącznik do uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2345

  uchwała Nr XV/107/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Wybrzeże Władysława IV na terenie miasta Świnoujście, zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ulicy do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka zastąpionego nowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.458

  uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1224

  uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.627

  uchwała nr LI/411/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zakończenie budowy domu i zameldowanie

  W 1996 r. kupiliśmy z mężem działkę. Postawiliśmy na niej dom jednorodzinny. W chwili obecnej dom jest właściwie wykończony. Mieszkamy w nim od maja 2000r. Czy jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1645

  uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1643

  sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1642

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1641

  sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Drawsko Pomorskie za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.