Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1647

Tytuł:

uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Świnoujście
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1647
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: § 1. W uchwale XXXVIII/325/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia § 2 otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 2. 1. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają stanowiące własność gminy Miasto Świnoujście lokale mieszkalne, które: 1) położone są w budynkach wskazanych w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako te, których przeznaczenie lub inne cechy są niezgodne z przeznaczeniem lub innymi wymogami przewidzianymi w tym planie; 2) położone są w budynkach wskazanych przez Prezydenta Miasta jako przeznaczone do rozbiórki, opróżnienia lokali lub remontu kapitalnego, z wyjątkiem przypadków, gdy sprzedaży podlega cała nieruchomość; 3) są wynajmowane jako lokale socjalne; 4) zostały wynajęte na czas określony; 5) położone są w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych budynkach niemieszkalnych; 6) położone są w budynkach oddanych do użytku po dniu 31 grudnia 2002 r.; 7) położone są w budynkach, w których po 1 stycznia 2004 r. wykonano remont kapitalny; 8) przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych przy udziale środków finansowych gminy Miasto Świnoujście; 9) zostały objęte programami wymagającymi zachowania aktualnej formy własności - przez okres wynikający z tych programów;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1647

10) wynajmowane są przez więcej niż jednego najemcę, w których najemcy wspólnie korzystają z części pomieszczeń, np.: kuchni, przedpokoju, pomieszczeń sanitarnych, za wyjątkiem przypadku gdy nastąpić ma jednocześnie sprzedaż wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład danego lokalu. 2. Lokale niewymienione w ust. 1, które są sprzedawane w trybie bezprzetargowym, sprzedaje sie według następujących zasad: 1) cena sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi kwotę równą jego wartości rynkowej, określonej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego z zastrzeżeniem pkt 2) oraz pkt 3); 2) w przypadku wykonania przez najemcę remontu na podstawie umowy remontowej zawartej przed podpisaniem umowy najmu, cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi kwota równa wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu lokalu przed rozpoczęciem remontu i cen obecnych; 3) cenę ustaloną na podstawie powyższych zasad zwiększa się o proporcjonalną do udziału we własności nieruchomości wspólnej przypadającego na dany lokal część kwoty środków zgromadzonej przez gminę Miasto Świnoujście na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej, które do dnia zbycia lokalu nie zostały wydatkowane przez wspólnotę. 3. 1) Wyraża sie zgodę na udzielenie bonifikaty, od ustalonej zgodnie z ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Świnoujście, którzy do dnia 30 czerwca 2014 r. skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w ich nabyciu, w wysokości: a) 95% ceny sprzedaży w przypadku lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, b) 50% ceny sprzedaży w przypadku lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, c) 40% ceny sprzedaży w przypadku lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) bonifikatę o której mowa: a) w ust. 3 pkt 1) ppkt a) zwiększa się o 2% ceny sprzedaży, gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie niesprzedane lokale w danej nieruchomości; nie dotyczy to budynków jednolokalowych, b) w ust. 3 pkt 1) ppkt b) i ppkt c) zwiększa się o 1% ceny sprzedaży za każdy rok nieprzerwanego najmu lokalu lub lokali w zasobach gminy, jednak nie więcej niż o 30% ceny sprzedaży; 3) bonifikatę o której mowa w ust. 3 obniża się o 0,5% ceny sprzedaży za każde rozpoczęte 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) kosztów gminy Miasta Świnoujście, określonych w pkt 4); 4) koszty gminy Miasto Świnoujście obejmują: a) koszty remontów poniesione przez gminę Miasto Świnoujście na dany lokal od dnia 1 stycznia 2004 r., b) część kosztów remontów nieruchomości, poniesionych przez gminę Miasto Świnoujście od dnia 1 stycznia 2004 r., proporcjonalną do udziału we własności nieruchomości wspólnej przypadającego na dany lokal; koszty remontu nieruchomości nie obejmują kosztów remontu samego lokalu, o których mowa w ppkt a), c) koszty poniesione przez gminę Miasto Świnoujście po dniu 1 stycznia 2004 r. związane ze zobowiązaniami finansowymi zaciągniętymi przez wspólnotę mieszkaniową na cele remontowe, proporcjonalną do udziału we własności nieruchomości wspólnej przypadającego na dany lokal, np.: spłacone raty, odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek. 4. Bonifikata, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i następnych przysługuje najemcom, którzy w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających przyjęcie oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie byli zadłużeni z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub których zadłużenie z tego tytułu nie przekraczało kwoty stanowiącej równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu powiększonej o kwotę zaliczek na poczet opłat niezależnych od właściciela, obowiązujących w dniu złożenia wniosku. 5. Prezydent Miasta: 1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może odstąpić przy udzieleniu bonifikaty od warunków określonych w ust. 4; 2) składa Radzie Miasta informację roczną na sesji do 31 marca każdego roku za rok poprzedni, w ilu przypadkach skorzystał z uprawnień określonych w pkt 1.?.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1647

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, bonifikat w cenie sprzedaży niewyłączonych ze sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach określonych w uchwale Nr XXXVIII/325/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tym najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wynajmowanych przez nich lokali i którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wyrazili w formie pisemnej wolę nabycia lokalu. 2. Jeżeli w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały sprzedaż lokalu niepodlegającego wyłączeniu ze sprzedaży najemcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwa z powodu przeszkód leżących po stronie gminy Miasto Świnoujście, które jednak dadzą się usunąć, to wymieniony w ust. 1 termin jednego roku biegnie od dnia, w którym najemca powiadomiony został w formie pisemnej przez Miasto, że przeszkoda została usunięta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Sujka

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1647

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1647

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1647

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1647

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1647

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1647
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.628

  uchwała nr LI/413/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.408

  uchwała nr XLIX/401/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.994

  uchwała nr LII/425/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Świnoujścia na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.235

  uchwała nr XLVI/384/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia oraz zmiany uchwały Rady Miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1309

  uchwała nr LIII/439/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

  uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1645

  uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1643

  sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1642

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.