Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1649
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 134, poz. 2691) oraz po stwierdzeniu nienaruszalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, przyjętym uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku. § 2. W uchwale Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 134, poz. 2691): 1) § 18 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: ?c) dopuszcza się podział części terenu oznaczonej nr 2 na działki budowlane, przy zapewnieniu: - minimalnej powierzchni - 0,1200 ha, - minimalnej szerokości frontu - 20 m,?; 2) § 18 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: ?d) wydzielenie działek budowlanych, o których mowa w lit. c może nastąpić pod warunkiem wydzielenia dojazdu albo dwóch niezależnych dojazdów o szerokości minimalnej 6 m, chyba, że wydzielone działki budowlane będą posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej;.?. § 3. Rysunek zmiany planu nie ulega zmianie. § 4. Integralną częścią uchwały są: 1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - stanowiący załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1649

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1649

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1649

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.122

  uchwała nr XXVI/289/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska - 1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1648

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1647

  uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

  uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1645

  uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.