Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1650
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. Zgodnie z uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku uchwalonego uchwałą Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2263), zmienioną uchwałą Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1336) oraz po stwierdzeniu nienaruszalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, przyjętym uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku. § 2. W uchwale Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2263), zmienionej uchwałami: Nr VIII/65/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1336): 1) § 11 otrzymuje brzmienie: ?§ 11. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru poprzez drogę dojazdową, drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-rowerowe i piesze; 2) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez istniejące drogi, a w szczególności poprzez ulicę Kościuszki (poza planem); 3) parkowanie pojazdów na terenach dróg i innych terenach, określonych w ustaleniach szczegółowych; 4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 5) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej; 6) odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo z terenów publicznych oraz innych terenów pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim spływem tych wód do Jeziora Trzesiecko;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1650

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego napięcia; 8) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego i średniego ciśnienia; 9) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cieplnych, gazu ziemnego, pomp ciepła, oleju, energii słonecznej lub energii elektrycznej; 10) możliwość docelowego podłączenia obiektów w łącza telefoniczne, telewizji kablowej i teleinformatyczne; 11) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach dróg publicznych, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych, po dnie Jeziora Trzesiecko i pod pomostami - na terenie 1 WS oraz w razie potrzeby na innych terenach; 12) na potrzeby nowej zabudowy usługowej oraz w przypadku nadbudowy i rozbudowy obiektów usługowych, o ile prowadzi to do wyodrębnienia nowych lokali usługowych lub powiększenia powierzchni usług, należy zagwarantować miejsca postojowe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, z zastrzeżeniem pkt 13; 13) warunek, o którym mowa w pkt 12 nie dotyczy obiektów nawodnych; 14) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę systemu infrastruktury technicznej, w tym zmiany parametrów technicznych i kierunków obsługi terenów.;?; 2) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wody powierzchniowe płynące, obiekty urządzeń hydrotechnicznych, kładki, pomosty, przystanie, kąpieliska, obiekty i urządzenia sportowe, obiekty małej architektury; 2) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych przeznaczonych na cele usług sportu i rekreacji, turystyki, gastronomii oraz hangarów dla jednostek pływających, dla których stosuje się warunki zabudowy określone w pkt 3 i § 7 ust. 2, przy czym ich lokalizację dopuszcza się: a) w odległości nie mniejszej niż 20 m i nie większej niż 40 m od linii brzegowej jeziora w następujących miejscach na styku jeziora z: - działką drogową - ul. Żeglarską (działki ewidencyjne nr: 246 obręb 0028, 1/16 obręb 0011), ograniczonym granicą z działką ewidencyjną nr 1/15 obręb 0011 i 248 obręb 0028, - działką ewidencyjną nr 73 obręb 0027 na długości 50 m w kierunku południowym od granicy z działką ewidencyjną nr 61 obręb 0027, - działką ewidencyjną nr 317/1 obręb 0027 na długości 200 m w kierunku południowowschodnim od granicy z działką ewidencyjną nr 73 obręb 0027, - działką ewidencyjną nr 84/12 obręb 0012 ograniczonym granicą z działką ewidencyjną nr 85 obręb 0012 i 81/2 obręb 0012, - działką ewidencyjną nr 67/2 obręb 0012, b) w odległości nie mniejszej niż 40 m i nie większej niż 70 m od linii brzegowej jeziora na styku jeziora z działką ewidencyjną nr 66/2 obręb 0012, c) w odległości nie większej niż 40 m od linii brzegowej jeziora na styku jeziora z działką ewidencyjną nr 76 obręb 0012, d) w odległości nie większej niż 25 m od linii brzegowej jeziora na styku jeziora z: - działką ewidencyjną nr 53/1 obręb 0028, - działką ewidencyjną nr 85 obręb 0012, - działkami ewidencyjnymi nr: 81/1, 81/2 obręb 0012, e) w miejscach istniejących w dniu uchwalenia zmiany planu tego typu obiektów, przy czym dopuszcza się nie więcej niż jeden obiekt dla każdej lokalizacji, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w lit. a tiret czwarte, lit. c, lit. d tiret pierwsze; 3) łączna powierzchnia obiektów, o których mowa w pkt 2, liczona po obrysie ścian zewnętrznych nie może przekroczyć 2000 m?, w tym: a) 50 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret pierwsze, b) 50 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret drugie, c) 50 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. d tiret trzecie, d) 100 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret trzecie,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1650

e) 100 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret piąte, f) 100 m? - łącznie, w przypadku obiektów, o których mowa w pkt 2 lit. d tiret pierwsze, g) 100 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. d tiret drugie, h) 250 m? - łącznie, w przypadku obiektów, o których mowa w pkt 2 lit. a tiret czwarte, i) 250 m? - w przypadku obiektu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, j) 300 m? - łącznie, w przypadku obiektów, o których mowa w pkt 2 lit. c; 4) pomosty i kładki, o których mowa w pkt 1 winny być lokalizowane na następujących zasadach: a) maksymalna szerokość - 10 m, b) maksymalna długość - 100 m, c) poziom posadowienia posadzki - do 2 m od średniego poziomu lustra wody; 5) dopuszcza się lokalizację platform, na których będą posadowione obiekty kubaturowe, o których mowa w pkt 2, w miejscach, o których mowa w pkt 2 lit.: a, b, c, d, e, posiadające powierzchnię nie większą niż trzykrotność powierzchni obiektów kubaturowych; 6) dopuszcza się lokalizację kładki, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy, łączącej brzegi Jeziora Trzesiecko pomiędzy stykiem jeziora z działką ewidencyjną nr 317/1 obręb 0027 a działką ewidencyjną nr 91/3 obręb 0012, na następujących zasadach: a) maksymalna szerokość - 10 m, b) maksymalna długość - 250 m, c) poziom posadowienia posadzki - do 6 m od średniego poziomu lustra wody; 7) dopuszcza się lokalizację dominant architektonicznych, wież widokowych, urządzeń sportowych, obiektów kolei linowej o wysokości do 20 m; 8) zakaz zabudowy istniejących obiektów hydrotechnicznych takich jak nabrzeża, pochylnie; 9) nakaz poprzedzenia działań inwestycyjnych inwentaryzacją przyrodniczą pod kątem występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności siedlisk ptaków, a w przypadku wystąpienia działań o potencjalnym negatywnym wpływie na te wartości przyrodnicze - nakaz podjęcia działań ograniczających lub minimalizujących wpływ na gatunki chronione.

;?; 3) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Obsługa komunikacyjna: 1) dostęp do dróg publicznych - do terenu 15 KD-D i do innych terenów dróg publicznych, położonych poza granicami planu - bezpośrednio lub pośrednio; 2) dopuszcza się skomunikowanie brzegów jeziora poprzez system połączeń kolei linowej i kładki, o której mowa w ust. 3 pkt 6.?. § 3. Rysunek planu nie ulega zmianie. § 4. Integralną częścią uchwały są: 1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - stanowiący załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1650

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1650

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

  uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1648

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1647

  uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

  uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1645

  uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.