Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

Tytuł:

uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1652
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz.1342) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1244) wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 wprowadza się punkty 15 i 16 o następującej treści : ?15) tymczasowym pomieszczeniu ? należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające co najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. 16) dłużniku ? należy przez to rozumieć osobę wobec, której wszczęto egzekucję na podstawie tyt. wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, za wyjątkiem osoby wobec której obowiązek opróżnienia lokalu orzeczono z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tyt. prawnego.?. 2. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Lokale mieszkalne będące w dyspozycji Wynajmującego są wynajmowane w następujących formach: a) na czas nieoznaczony, b) na czas oznaczony.?. 3. Dodaje się § 11, § 12 i § 13 w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1652

?§ 11. 1. Miasto tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń na bazie majątku własnego, poprzez wyłączenie z zasobu mieszkaniowego Miasta budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 i przeznaczenie go na tymczasowe pomieszczenia. 2. Miasto może także tworzyć zasób, o którym mowa w ust.1 na bazie majątku należącego do innych gestorów, w oparciu o zawarcie stosownych umów najmu pomiędzy Miastem i takimi gestorami. § 12. 1. Wskazanie dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia następuje na wniosek komornika. 2. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z dłużnikiem na czas oznaczony tj. na okres trzech miesięcy. 3. W wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek dłużnika Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, jednak nie dłużej niż o trzy miesiące. § 13. Stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej tymczasowego pomieszczenia odpowiada wysokości stawki czynszu ustalonej dla lokalu socjalnego.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

  uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

  uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1648

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1647

  uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.