Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1702

Tytuł:

uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Chodzież
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1702
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1702

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266, zm. przen. z Dz. U. z 2004 Nr 281 poz.2783 i poz. 2786;Dz.U. z 2006r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 86 poz. 602, Nr 249 poz. 1833;Dz.U z 2007 r. nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218;Dz.U. z 2010r. Nr 3 poz. 13) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Chodzież nr X/ 64/11z dnia 30 września 2011 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Adam Nochowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1702 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chodzież, zwanego dalej ?mieszkaniowym zasobem gminy?. 2. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 3. Gmina Chodzież wydziela lokale socjalne i zamienne na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu Cywilnego. 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) zasobie, należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób gminy Chodzież, 2) mieszkańcu gminy, należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Chodzież. § 2. 1. Gmina Chodzież wynajmuje: 1) lokale komunalne 2) lokale socjalne 2. Gmina Chodzież zawiera umowy najmu lokali komunalnych na czas nieoznaczony, a umowy najmu lokali socjalnych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Gmina Chodzież nie zawiera umów najmu lokali komunalnych i socjalnych z osobami, które były właścicielami lokali i przeniosły ich własność na inne osoby. Rozdział 2. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chodzież § 3. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu zobowiązany jest Wójt Gminy Chodzież lub osoby działające na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa. Rozdział 3. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego lokalu socjalnego oraz ustalenie pierwszeństwa zawieraniu umów najmu. § 4. 1. Najemcami lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być mieszkańcy gminy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zamieszkują na terenie gminy w lokalu, w którym na osobę (członka rodziny), przypada mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi, 2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza: a) 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym b) 70% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1702 ?

2. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się najemcę samodzielnie zajmującego lokal lub najemcę, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy. 4. Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski?. § 5. 1. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza: a) 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym b) 50% w gospodarstwie wieloosobowym. 2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż jeden rok. 3. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji materialnej, o której mowa w ust. 1, a ponadto: a) nie zalega z opłatami za lokal, b) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego, c) utrzymuje lokal w należytym stanie. 4. Przepisy § 4 ust. 2 ? 4 stosuje się odpowiednio. § 6. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego: 1) osobom oczekującym na lokal socjalny na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych 2) osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki w danym roku, 3) osobom zamieszkującym w lokalu zamiennym przez czas dłuższy niż rok z powodu koniecznej naprawy lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu, 4) osobom pozbawionym lokalu w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, 5) osobom, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, 6) osobom, zakwalifikowanym do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego najemcy, 7) osobom, które podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.

8) osobom, które posiadają zameldowanie i zamieszkiwały w gminie Chodzież przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat, przed datą umieszczenia w wykazie i spełniają łącznie kryteria określone w § 4 ust. 1. § 7. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom: 1) zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, 2) w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, 3) dzieci opuszczające placówki opiekuńczo -wychowawcze i rodziny zastępcze.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1702 ?

§ 8. 1. Kwalifikacji osób, z którymi będzie zawarta umowa najmu lokalu komunalnego i lokalu socjalnego na czas oznaczony dokonuje się spośród osób znajdujących się na liście, o której mowa w § 10, z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m? na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m? w gospodarstwie jednoosobowym. 2. Wójt Gminy Chodzież powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową. 3. Ostateczną decyzję o zakwalifikowani danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podejmuje Wójt Gminy Chodzież. § 9. Odmowa przyjęcia przez wnioskodawcę dwóch kolejnych przydzielonych lokali mieszkalnych lub nie przystąpienie do zawarcia umowy najmu bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przydziału powoduje utratę prawa do lokalu w kolejnym roku kalendarzowym, o której mowa w § 10 ust 2. r Po upływie tego okresu Osoba taka ma prawo złożyć kolejny wniosek o przydział mieszkania. Rozdział 4. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosku o przydział lokali komunalnych i o przydział lokali socjalnych § 10. 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się na piśmie do Urzędu Gminy Chodzież, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzenie listy. 2. Listy osób uprawnionych sporządza się w terminie do 31 marca każdego roku, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 4. 3. Listy osób uprawnionych przekazuje się do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 4. Podstawą przyznania lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście osób uprawnionych. 5. Umieszczenie danej osoby na liście, o której mowa w ust. 2. nie stanowi zobowiązania Gminy Chodzież do zawarcia z nią umowy najmu w danym roku. 6. Listę zatwierdza Wójt Gminy Chodzież. 7. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Wójt Gminy Chodzież może skreślić osobę z listy, o której mowa ust. 2, jeżeli: 1) dane zawarte we wniosku o przyznanie lokalu, okażą się nieprawdziwe, 2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, 8. O umieszczeniu i skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. Rozdział 5. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. § 11. 1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się: 1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m? w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m? w gospodarstwie jednoosobowym. lub 2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie (kondygnację),wyposażenie techniczne, wielkość ? nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1702 ?

Rozdział 6. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. § 12. 1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu dokonywana jest npisemny wniosek Najemców. 2. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu wymaga zgody Wójta Gminy Chodzież po uprzednim uzyskaniu opinii Społecznej Komisji. 3. Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jeżeli przemawiają za tym względy: zdrowotne, rodzinne, społeczne i materialne, oraz zachowane są kryteria dotyczące powierzchni lokalu określone w § 8 ust1. 4. W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemcami, z których chociaż jeden zalega z zapłatą czynszu i innych opłat, zgoda Wójta Gminy Chodzież na zamianę może być wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności. § 13. Dokonywanie zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach następuje na warunkach określonych w § 12 i za zgodą obu wynajmujących lub właściciela lokalu zajmowanego w innych zasobach. Rozdział 7. Łączenie i podział lokali § 14. 1. Najemca lokalu może wystąpić o przyłączenie do swojego lokalu, innego, zwolnionego lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, o ile zwolniony lokal nie spełnia wymogów samodzielności określonych w przepisach ustawy o własności lokali, oraz przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. 2. Lokale nie nadające się na stały pobyt ludzi i które nie mogą być przedmiotem przyłączenia, o którym mowa w ust. 1, zostaną skreślone z ewidencji zasobów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. § 15. 1. Najemca lokalu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić z wnioskiem o jego podział na odrębne, samodzielne lokale, jeżeli taki podział będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Jeżeli w wyniku podziału lokalu, o którym mowa w ust. 1, zajmowanego dotychczas wspólnie przez najemcę powstaną samodzielne lokale, o ich najem może ubiegać się najemca i wskazane przez niego osoby, spełniające kryteria zawarte w niniejszej uchwale. 3. Wójt Gminy Chodzież po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej wydaje zgodę na dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, oraz kieruje wskazane osoby do zawarcia umów najmu. Rozdział 8. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m? § 17. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m? mogą być oddawane w najem osobom, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lub osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu , a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 7 członków. 2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m? następuje ze 100% zwyżką czynszu. Rozdział 10. Przepisy końcowe § 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1701

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1700

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1699

  uchwała nr 87/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1698

  uchwała nr XVIII/203/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1697

  uchwała nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.