Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1703

Tytuł:

uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Chodzież
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1703
Hasła:komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1703

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje: § 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież stanowi załącznik nr 2 do Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież. § 3. Ustala się stawkę za jedno zatrzymanie w kwocie 0,05 zł. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Adam Nochowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1703 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych 1. Kamionka 2. Kierzkowice 3. Konstantynowo I 4. Konstantynowo II 5. Krystynka 6. Milcz 7. Milcz I 8. Milcz Holna 9. Milcz skrz. 10. Milcz wieś 11. Milcz Ciszewo 12. Mirowo 13. Mirowo skrz. 14. Nietuszkowo 15. Nietuszkowo dolne 16. Nietuszkowo górne 17. Oleśnica 18. Oleśnica wieś 19. Oleśnica skrz. 20. Pietronki 21. Pietronki las 22. Podanin 23. Podanin leśniczówka 24. Podanin wieś 25. Rataje wyb. 26. Rataje 27. Rudki 28. Słomki 29. Stróżewice 30. Stróżewice skrz. 31. Stróżewo 32. Stróżewo wyb.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1703 ?

33. Studzieniec 34. Studzieniec wyb. 35. Strzelce 36. Strzelce szk. 37. Trzaskowice 38. Trzaskowice skrz. 39. Zacharzyn 40. Zacharzyn wyb.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1703 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież. § 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież,wykonuje Urząd Gminy Chodzież . § 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Chodzież, 6) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Chodzież, 7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i lokalizacji, 8) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Chodzież miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy. 4. Wójt Gminy Chodzież jest uprawniony i zobowiązany do: 1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, 2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych. 5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy Chodzież. 6. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Chodzież w cyklach rocznych. 7. Gmina Chodzież może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy: 1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej),

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1703 ?

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w punkcie 8. 8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia: 1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników, 2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 1 okres płatniczy, 3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom, 5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których przewoźnik korzysta, 6) zaprzestania działalności przewozowej, 7) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 9. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Chodzież z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku (o którym w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej. § 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca. 2. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Chodzież rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.614

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

  Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1702

  uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1701

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1700

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1699

  uchwała nr 87/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1698

  uchwała nr XVIII/203/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.