Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1704

Tytuł:

uchwała nr I/15/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Chodzież
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1704
Hasła:opłata adiacencka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1704

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 144 i 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Dz.U. z 2011 Nr 64 poz.341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762,. Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej § 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury: 1) drogowej ? w wysokości 20% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury drogowej a wartością, jaką ma po ich wybudowaniu, 2) wodno-kanalizacyjnej - w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury drogowej a wartością, jaką ma po ich wybudowaniu, 3) gazowej w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury drogowej a wartością, jaką ma po ich wybudowaniu, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.?, Przewodniczący Rady (-) Adam Nochowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.160.4717

  uchwała nr XXXIII/141/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. 2012.172

  uchwała nr XVII.128.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVIII/244/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.904

  uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5606

  uchwała nr XLVI/425/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2365

  uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1703

  uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1702

  uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1701

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1700

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1699

  uchwała nr 87/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.