Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1705

Tytuł:

uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Chodzież
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1705
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1705

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chodzież odbywać się będzie według obowiązujących zasad: 1) Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Chodzież, zwanej dalej Gminą wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, spełniającego wymogi, określone w § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753), na podstawie stosownej umowy, zawartej pomiędzy podmiotem a Wójtem Gminy Chodzież. Zwierzęta będą wyłapywane przez ww. podmiot po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika Gminy; 2) Wyłapane zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych, z którym Gmina posiada zawartą umowę lub w miejscu tymczasowego przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska; 3) Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. § 2. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób: 1) stały ? w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia; 2) okresowy ? w odniesieniu do większych obszarów Gminy w miarę potrzeb. § 3. 1. Zwierzęta umieszczone w schronisku bądź miejscu tymczasowego przetrzymywania będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia pod warunkiem pokrycia przez właściciela poniesionych przez Gminę kosztów z tytułu wyłapania i przetrzymywania zwierzęcia. 2. Zwierzęta bezpańskie, nieodebrane przez właścicieli z miejsca tymczasowego przetrzymywania lub schroniska, w którym zostały umieszczone będą przeznaczone przez to schronisko do adopcji dla osób trzecich, po przeprowadzeniu 15 dniowej kwarantanny. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1705 ?

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Przewodniczący Rady (-) Adam Nochowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XXIV/149/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wisznia Mała

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.106.1

  uchwała nr XXXIII/132/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły, oraz zapewnienia im dalszej opieki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/148/10 Rady Gminy Białopole z dnia 22 października 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Białopole.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1704

  uchwała nr I/15/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1703

  uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1702

  uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1701

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1700

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.