Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1707

Tytuł:

uchwała nr II/22/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Chodzież
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1707
Hasła:cmentarze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1707

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie użytkowania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Chodzież, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zarządca Cmentarzy pobiera opłaty wg ustalonego cennika za następujące usługi: 1) za miejsce pochowania, 2) za rezerwację miejsca pochowania, 3) za udostępnienie sali ceremonialnej i chłodni." 2. § 10 otrzymuje brzmienie: "Do usług cmentarnych nie związanych z pochówkiem należy: 1) udzielenie rezerwacji miejsca pochowania, 2) sporządzenie wyciągu z ksiąg cmentarnych na życzenie klienta." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Adam Nochowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2947

  zarządzenie nr 145/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278

  uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.354.6236

  uchwała nr 21/1751/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2011r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2492

  uchwała nr V/44/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4102

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia na rok 2010-2011 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz harmonogramu tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu mista Chodzież.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1706

  uchwała nr II/21/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1705

  uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1704

  uchwała nr I/15/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1703

  uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1702

  uchwała nr I/7/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.