Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1708

Tytuł:

uchwała nr 141/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Ślesin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1708
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1708

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ), art.70a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm. ), § 6 ust.2, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U.Nr 46, poz.430 ) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje : § 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalna kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący (-) Stanisław Chrzanowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.95.10

  uchwała nr XVII/125/09 Rady Gminy Janów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.83.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-73/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/158/10 Rady Gminy Janów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1488

  uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 • DZ. URZ. 2011.60.1361

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.48

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.8.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

  Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

  W 2005 z fundacji otrzymałem dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Jedynym kryterium przy udzielaniu dofinansowania, była dokonana przeze mnie darowizna niewielkiej kwoty (...)

 • Nadzór kuratora nad jednostkami oświaty

  Na czym polega nadzór kuratora sprawowany nad szkołami?

 • Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

  Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1707

  uchwała nr II/22/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1706

  uchwała nr II/21/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1705

  uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1704

  uchwała nr I/15/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1703

  uchwała nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.