Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

Tytuł:

porozumienie nr SO-IV.0031.17.2012.2 Starosty Międzychodzkiego; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Starosta Międzychodzki; Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1710
Hasła:porozumienia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1710

zwanym w treści porozumienia ? Przejmującym ?,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1710 ?

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych. § 3. 1. Na przeprowadzenie powierzonych zadań, Powierzający przekaże Przejmującemu dotację celową wyłącznie w ramach i do wysokości kwoty 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Dotacja będzie wykorzystana i rozliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2. Powierzający zobowiązuje się przekazać dotację na rachunek bankowy Przejmującego , najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r . 3. Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać i rozliczyć dotację oraz przesłać sprawozdanie z jej wykorzystania do dnia 30 czerwca 2012 r . Do sprawozdania należy dołączyć wykaz kontrahentów, z którymi podpisano umowy (i ich adresy), a także wykazy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, skierowanych do poszczególnych lekarzy specjalistów. 4. Przejmujący dokona zwrotu niewykorzystanej bankowy Powierzającego najpóźniej do dnia 15 lipca 2012 r . części dotacji na rachunek

§ 4. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz ustawy o finansach publicznych. § 5. 1. Przejmujący zobowiązuje się do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1. 2. Powierzający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli realizacji powierzonych zadań na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 3. Nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem, Powierzający sprawuje za pomocą Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z zakresem ich kompetencji. § 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2012 r . § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla Przejmującego i dwa egzemplarze dla Powierzającego .

z up. Wojewody Wielkopolskiego Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (-) Andrzej Kunicki

Starosta (-) Julian Mazurek

Wicestarosta (-) Jędrzej Schubert
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.1.2

  zarządzenie nr 1/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane badania specjalistyczne na zlecenie komisji lekarskich.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.231

  zarządzenie nr 19/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane badania specjalistyczne na zlecenie komisji lekarskich.

 • DZ. URZ. 2010.10.49

  rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2011.172.1363

  rozporządzenie nr 9/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2010.42.282

  rozporządzenie nr 2/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1709

  porozumienie nr SO-IV.0031.12.2012.2 Prezydenta Miasta Konina; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1708

  uchwała nr 141/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1707

  uchwała nr II/22/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1706

  uchwała nr II/21/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1705

  uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.