Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1715

Tytuł:

uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Miedzichowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1715
Hasła:statuty gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1715

UCHWAŁA NR XV/85/2012 RADY GMINY MIEDZICHOWO z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. ? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78, poz. 483; z 2001r Dz.U. Nr 28 poz. 319; z 2006r. Dz.U. Nr 200 poz. 1471; z 2009r. Dz.U. Nr 114 poz. 946) oraz art. 3 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ? Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, r 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 ) Rada Gminy Miedzichowo uchwala: Statut Gminy Miedzichowo Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy Miedzichowo, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy, 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Miedzichowo oraz komisji Rady Gminy Miedzichowo, 4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Miedzichowo, 5) zasady dostępu do dokumentów organów gminy i zasady korzystania z tych dokumentów. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie ? należy przez to rozumieć gminę Miedzichowo, 2) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Miedzichowo, 3) komisji ? należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Miedzichowo, 4) Komisji Rewizyjnej ? należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miedzichowo, 5) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miedzichowo, 6) Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Miedzichowo, 7) Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej ? należy przez to rozumieć Sołtysa,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1715

8) Jednostce pomocniczej ? należy przez to rozumieć Sołectwo, 9) Organach Gminy ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Miedzichowo oraz Wójta Gminy Miedzichowo, 10) Urzędzie Gminy ? należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miedzichowo, 11) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity ? Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami. Rozdział 2. Gmina § 3. 1. Gmina Miedzichowo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach, w referendum oraz poprzez organy gminy. § 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Nowotomyskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 208,7 km2. 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100000 , stanowiąca załącznik do Statutu ( pomniejszona kserograficznie do formatu A-4 ), 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, 4. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek pomocniczych. § 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. § 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Miedzichowo. § 7. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady, posiedzenia komisji Rady, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady. Rozdział 3. Jednostki pomocnicze Gminy § 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien , w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. § 9. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej. § 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 1715

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 3. Sołectwa mogą pokrywać swe wydatki ze środków przeznaczonych przez Radę w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420 ). 4. Rada corocznie w uchwale budżetowej, określa wydatki jednostek pomocniczych. § 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy. 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. § 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady i jej komisji. 2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach i posiedzeniach komisji Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu. Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Rady § 13. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. § 14. 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. Wójt jest wykonawcą uchwał Rady. 2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. § 15. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący, 2) Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) komisje stałe, powołane przez Radę, 5) doraźne komisje do określonych zadań. § 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 3) Rolnictwa i Spraw Społecznych. 2. W skład komisji o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 wchodzą radni w liczbie od 4 do 7. 3. Radny powinien być członkiem co najmniej jednej komisji stałej Rady, jednak nie więcej niż członkiem dwóch komisji stałych. 4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie porządku obrad, 3) dokonanie otwarcia sesji, 4) objęcie przewodnictwa obrad przez radnego najstarszym wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 1715

4. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. § 18. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady. Rozdział 5. Tryb pracy Rady Sesje Rady § 19. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować : 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje ? zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia ? zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele ? zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania, 5) opinie ? zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. § 20. 1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym: 1) w pierwszym roku kadencji ? w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia, 2) w latach następnych ? na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem. § 21. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na zasadach przewidzianych w ustawie. Przygotowanie sesji § 22. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad, 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 4. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się pisemnie radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób np. pocztą elektroniczną. 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 1715

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad powinno być podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu. § 23. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach uczestniczą z głosem doradczym Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy. 3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. 4. W czasie obrad sesji do dyspozycji Rady pozostają wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu, którzy w razie potrzeby przedstawiają Radzie sprawę będącą przedmiotem obrad. § 24. Wójt obowiązany jest w przygotowaniu i odbyciu sesji. udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

Przebieg sesji § 25. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. § 26. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 21 ust. 4. § 27. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. § 28. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 2. W razie nieobecności lub niemożliwości przewodniczenia obradom przez Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. 3. Rada na wniosek Przewodzącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. § 29. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ?Otwieram ? sesję Rady Gminy Miedzichowo?. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności zdolność Rady do rozpoczęcia obrad na podstawie § 27 ust. 1 Statutu oraz do podejmowania uchwał, stosownie do postanowień art. 14 ustawy. § 30. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. § 31. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 2) interpelacje i zapytania radnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 1715

3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 5) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 6) wolne wnioski i informacje, 7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. § 32. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 31 pkt 3 składa Wójt lub upoważniona przez niego osoba. 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję. § 33. 1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń zapytanie. 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje Wójtowi. 5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. 7. W razie uznania odpowiedzi za niewystarczającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. § 34. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 33 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. § 35. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. 5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. § 36. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę ?do rzeczy?. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący rady przywołuje radnego ?do porządku?, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 1715

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. § 37. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. § 38. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: - stwierdzenia quorum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, - zamknięcia listy mówców lub kandydatów, - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, - zarządzenia przerwy, - odesłania projektu uchwały do komisji, - przeliczenia głosów, - przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu ?za? i jednego głosu ?przeciwko? wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. § 39. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może postanowić inaczej z zastrzeżeniem art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. § 40. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. § 41. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ?Zamykam ? sesję Rady Gminy Miedzichowo?. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. § 42. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. § 43. Do wszystkich osób przybyłych na miejsce obrad przed otwarciem sesji oraz pozostających w miejscu obrad po jej zakończeniu mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe do miejsca, w którym sesja się odbywa. § 44. 1. Protokół z przebiegu każdej sesji sporządza pracownik wyznaczony przez Wójta. 2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, a nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. § 45. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 1715

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie zdolności Rady do rozpoczęcia obrad na podstawie § 27 ust. 1 Statutu oraz do podejmowania uchwał stosownie do postanowień art. 14 ustawy, 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 5) ustalony porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się? oraz głosów nieważnych, 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. § 46. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji. 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim mowa w ust. 2. § 47. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, wystąpienia oraz oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 3. Wyciągi z protokółu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających. § 48. Obsługę biurową sesji ( wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, kopii uchwał, itp. ) sprawuje pracownik Urzędu Gminy Miedzichowo zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady. Uchwały § 49. 1. Uchwały o jakich mowa w § 19 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 19 ust. 2 są sporządzane w odrębnych dokumentach. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. § 50. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwał, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby i możliwości określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu, 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 1715

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez inną osobę upoważnioną do obsługi prawnej Gminy. § 51. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. § 52. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały zaakceptowany przez Radę. 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady sporządzony przez Wójta. § 53. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. § 54. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. Procedura głosowania § 55. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. § 56. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujące się?, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub składem ustawowym Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. § 57. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż obecnych na sesji radnych. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. § 58. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 1715

§ 59. 1. Jeżeli oprócz wniosku ( wniosków ) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku ( wniosków ), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku ( wniosków ) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 58 ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwał. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 8. Postanowienia ust. 1 ? 7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały. § 60. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów ?za? niż ?przeciw?. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących ?za? czy ?przeciw?. 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. § 61. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych lub wstrzymujących się. 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 3. Głosowanie bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych lub wstrzymujących się. 4. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów. 5. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. Komisje Rady § 62. 1. Skład osobowy, przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. § 63. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do 30 listopada każdego roku. 2. Plan pracy komisji musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń, 2) tematykę posiedzeń. 3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 1715

§ 64. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. 4. Na podstawie upoważnienia Rady Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania. § 65. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji wybrani przez członków danej komisji. § 66. 1. Komisje pracują na posiedzeniach w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć połowa składu komisji. 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 3. Posiedzenia komisji są jawne. 4. Na posiedzenia komisji mają wstęp zainteresowane osoby, które wyraziły zamiar wzięcia udziału Przewodniczącemu Komisji lub za pośrednictwem Biura Rady. § 67. 1. Przewodniczący komisji stałych z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, w grudniu każdego roku przedstawiają Radzie sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy roku w którym odbywają się wybory samorządowe; w tej sytuacji przewodniczący komisji przedstawiają Radzie sprawozdanie na ostatniej sesji danej kadencji. 3. Komisje doraźne przedkładają Radzie swoje sprawozdanie w ciągu miesiąca od zakończenia pracy. § 68. Opinie i wioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. Radni § 69. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny usprawiedliwia niemożliwość uczestniczenia w obradach sesji czy posiedzeniach komisji telefonicznie lub pocztą elektroniczną, najpóźniej w przeddzień obrad lub posiedzenia. 3. Jeżeli nieobecność nie została zgłoszona i usprawiedliwiona zgodnie z ust. 2 Radny usprawiedliwia swoją nieobecność w ciągu 3 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia, w której nie brał udziału, składając pisemne wyjaśnienia odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu właściwej komisji. § 70. Radni mogą, stosownie do potrzeb przyjmować zainteresowane osoby w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców. § 71. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia. 2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe. 72. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 73. 1. Wójt wystawia radnym, na ich wniosek, dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 1715

§ 74. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. lub upoważnieni

§ 75. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Organizacja Komisji Rewizyjnej § 76. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków. W składzie osobowym Komisji Rewizyjnej musi zostać zapewniona reprezentacja wszystkich klubów radych. Radni nie należący do żadnego z klubów mogą również być członkami Komisji Rewizyjnej. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna. § 77. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. § 78. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 3. W sprawie wyłączenia pozostałych członków Komisji decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady ? w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. Zasady kontroli § 79. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: - legalności, - gospodarności, - rzetelności, - celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. § 80. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. § 81. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli. § 82. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe ? obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 1715

2) problemowe ? obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności, 3) sprawdzające ? podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. § 83. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1. § 84. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze, a kontrole problemowe i sprawdzające ? nie dłużej niż 1 dzień roboczy. § 85. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań ( kontrola wstępna ). 2. Rada może nakazać Komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie. 5. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. § 86. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 79 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. Tryb kontroli § 87. 1. Kontroli dokonuje w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch członków Komisji. 2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste. § 88. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. § 89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 1715

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3. § 90. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. Protokoły kontroli § 91. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli ? w terminie 3 dni od daty jej zakończenia ? protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolującego ( kontrolujących ), 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolującego ( kontrolujących ) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy, 2.

Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycję co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. § 92. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia ? w terminie 3 dni od daty odmowy ? pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. § 93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. § 94. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu ? otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej § 95. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada każdego roku. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń, 2) terminy, rodzaje kontroli i wykaz jednostek, które zostaną kontroli poddane. 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. § 96. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni na kolejnej sesji przypadającej po sesji absolutoryjnej, 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 1715

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli. 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej § 97. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek: 1) Przewodniczącego Rady, 2) nie miej niż 4 radnych, 3) nie mniej niż 2 członków Komisji rewizyjnej. 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia: 1) radnych nie będących członkami Komisji rewizyjnej, 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. § 98. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. § 99. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wymienionych środków wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia stosownej uchwały zabezpieczającej na ten cel środki finansowe oraz uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia umowy w imieniu Gminy. § 100. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli. 3. Przewodniczący Komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz uniknięcia zbędnych kontroli. § 101. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. § 102. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 1715

Rozdział 7. Zasady działania klubów radnych § 103. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. § 104. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. § 105. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. § 106. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu. § 107. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. § 108. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. § 109. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli. Rozdział 8. Tryb pracy Wójta § 110. 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy Miedzichowo. 2. Wójt wykonuje: 1) uchwały Rady, 2) przypisane mu zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie ? na mocy przepisów obowiązującego prawa ? należą do niego, 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. 3. Wójt przedkłada Radzie okresowo sprawozdania ze swojej działalności. § 111. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. § 112. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 1715

Rozdział 9. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów Gminy § 113. Dokumenty dotyczące funkcjonowania Gminy i jej organów udostępnia się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 240, poz. 2407; z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 132, poz. 1110; z 2010r. Nr 182, poz. 1128 ). § 114. 1. Udostępnianie dokumentów publicznych obejmuje prawo do: 1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach, 2) wglądu do dokumentów, 3) sporządzania własnoręcznych notatek i odpisów, 4) kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych kopii z dokumentów. 2. Dokumenty o których mowa w § 113 udostępniane są wyłącznie w siedzibie Urzędu w godzinach pracy, w miejscu do tego wyznaczonym, w obecności pracownika Urzędu upoważnionego przez Wójta. 3. Informacji o formie, w jakiej udostępniany jest dany dokument dokonuje upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu. 4. Każdy zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie dokumentów i informacji, jak wyżej. 5. Udostępnienie dokumentów odbywa się po uprzednim wpisie zainteresowanego do rejestru, który obejmuje: 1) imię i nazwisko, 2) adres zainteresowanego, 3) przedmiot żądanej informacji, dokumentów. 6. O terminie udostępnienia dokumentu zawiadamia się zainteresowanego. § 115. Uprawnienia określone w § 114 nie znajdują zastosowania do tych dokumentów lub ich części, które na mocy odrębnych przepisów są objęte prawnie chronioną tajemnicą, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy Ordynacja Podatkowa. Rozdział 10. Postanowienia końcowe § 116. Traci moc Uchwała Nr VI / 35 / 2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miedzichowo ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 144, poz. 2736 ). § 117. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Tadeusz Kolecki

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 1715

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012 r.

Granice terytorialne Gminy Miedzichowo
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2732

  uchwała nr XXVI/196/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/98 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia w Gminie Miedzichowo obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2731

  uchwała nr XXVI/195/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/98 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Miedzichowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w danych okręgach wybieranych w wyborach do rady gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1526

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedzichowo przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.349.6099

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.691

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/227/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 5 listopada2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  informacja nr 1/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1713

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1711

  komunikat nr 23/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

  porozumienie nr SO-IV.0031.17.2012.2 Starosty Międzychodzkiego; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.