Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1716

Tytuł:

uchwała nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Gołuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1716
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1716

UCHWAŁA NR XIV/151/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady (-) Jan Sobczak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1716

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) . Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Gołuchów uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów?, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Gołuchów. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gołuchowie, jednostkę organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy Gołuchów wykonuje zadania. 2. Referat Gospodarki należy przez to rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. 3. Przytulisku należy przez to rozumieć Miejsce Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt zlokalizowane na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie ul. Biberona. 4. Straży Gminnej należy przez to rozumieć Straż Gminną w Gołuchowie. 5. Programie należy przez to rozumieć ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku?. § 2. Koordynatorem Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gołuchów, za pośrednictwem Referatu Gospodarki oraz Straży Gminnej. Rozdział 2. CEL PROGRAMU § 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ § 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gołuchów realizują: 1. Przytulisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Miejsca Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt przez osoby upoważnione do wyłapywania na terenie Gminy. 2. Referat Gospodarki poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich. § 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 1716

1. Wójt poprzez: - zakup i wydawanie karmy osobom dokarmiającym koty wolno żyjące, - podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. § 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gołuchów realizują Wójt Gminy poprzez osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. § 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Przytulisku realizuje Wójt Gminy poprzez lekarza weterynarii na podstawie odrębnej umowy, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów. § 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt z Przytuliska praz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gołuchów, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.goluchow.pl oraz w lokalnej prasie. § 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii. § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Gołuchów. Rozdział 4. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW § 11. Wójt Gminy Gołuchów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gołuchów (tj. jednostkami oświatowymi) działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych. Rozdział 5. FINANSOWANIE PROGRAMU § 12. Środku finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gołuchów według tabeli stanowiącej załącznik do Programu. Rozdział 6. USTALENIA KOŃCOWE § 13. Program obowiązuje od daty podjęcia uchwały Rady Gminy Gołuchów w tym zakresie. Wszelkie jego zmiany i uzupełnienia mogą nastąpić w trybie wskazanym dla jego uchwalenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 1716

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku, z uwzględnieniem środków finansowych środki finansowe (zł)

Lp.

jednostka realizująca

zadania

1) zapewnienie opieki i miejsca

w schronisku bądź w Miejscu Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt z terenu Gminy Gołuchów; sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt znajdujących się w Miejscu Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; edukacja mieszkańców Gminy Gołuchów w zakresie opieki nad zwierzętami.

2) 3) 4)

1.

Urząd Gminy Gołuchów

5)

40.000,00

6) 7)

8)

9)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1715

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  informacja nr 1/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1713

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1711

  komunikat nr 23/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.