Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1719

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Ostrowskiego Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Starosta Ostrowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1719
Hasła:komisje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1719

SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia .................... 2012 r. Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku W roku 2011 Komisja bezpieczeństwa i porządku realizowała zadania ujęte w ?Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli?. Zadania powyższe obejmowały w szczególności: 1) Wspieranie działań i przestępczości. i promowanie programów skierowanych na przeciwdziałanie patologiom

2) Inicjowanie i współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3) Wspomaganie zakupami specjalistycznego sprzętu jednostek zintegrowanego systemu ratowniczego na terenie powiatu, w tym zwłaszcza jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na działalność komisji w 2011 r. przeznaczone zostały z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości: 30.000 zł. 1) Kontynuując działania nakierowane na zwalczanie narkomanii i uzależnień wśród młodzieży, a jednocześnie odpowiadając na postulaty Policji, komisja przeznaczyła kwotę 2.500 zł na zakup testów do wykrywania w organizmie środków narkotycznych. Testy przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji. Są wykorzystywane w bieżącej pracy i równocześnie ? w miarę potrzeb ? przekazywane nieodpłatnie pedagogom szkolnym, placówkom terapeutycznym lub stowarzyszeniom, które statutowo zajmują się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnień wśród młodzieży. Zjawisko narkomanii na terenie powiatu podlega ciągłemu rozpoznaniu. W rejonach dyskotek i pubów przeprowadzane są przez Policję wzmożone działania ukierunkowane na wykrywanie osób posiadających przy sobie środki odurzające. Monitorowane są także osiedlowe kluby i siłownie, w których przebywająca tam młodzież kontrolowana jest pod kątem zażywania narkotyków oraz dopalaczy. Szczególnemu nadzorowi podlegają szkoły, na terenie których odnotowuje się coraz mniejszą liczbę przypadków związanych z problematyką narkomanii. W 2011 roku komisja współfinansowała (w kwocie 2.000 zł) program terapeutyczno-edukacyjny pod nazwą ?Trzeźwy kierowca?, skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu. Program miał charakter pilotażowy, a jego zasadniczym celem była psychoedukacja i profilaktyka prowadzona wobec osób, które dopuściły się tego rodzaju wykroczeń w przeszłości. Program realizował Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. W zajęciach warsztatowych uczestniczyło 51 osób ? mieszkańców powiatu. Były to osoby które, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego (art. 178a. kk), zostały skazane za popełnienie przestępstwa określonego w art. 173 kk (katastrofa), art. 174 kk (niebezpieczeństwo katastrofy) lub art. 177kk (wypadek). Wobec większości z nich wydane zostały przez sądy zalecenia powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania innych środków odurzających oraz poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym, w tym uczestnictwu w programach korekcyjno - edukacyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1719

Wymiernym efektem prowadzonych warsztatów jest decyzja kilku uczestników o podjęciu terapii odwykowej w trakcie odbywania kary. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zadnia publicznego realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu ?Razem Bezpieczniej?. Projekt pod nazwą ?Pogotowie pomocy rówieśniczej? wpisuje się w propozycję rozwiązywania problemu uzależnień dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i dorastającymi w rodzinach z problemem uzależnień. Projekt został za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o dofinansowanie. 2) Komisja ? na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ? przeznaczyła kwotę 14.000 zł. na opracowanie projektu technicznego i wykonanie systemu sygnalizacji pulsacyjnej, który zainstalowano przy głównej bramie wjazdowej do szpitala powiatowego przy ul. Limanowskiego. Funkcjonowanie tego rodzaju sygnalizacji w istotnym stopniu zwiększa bezpieczeństwo użytkowników ruchu, a jednocześnie umożliwia karetkom pogotowia bezkolizyjny i bezpieczny wyjazd ze szpitala. 3) Odpowiadając na postulaty Państwowej Straży Pożarnej, komisja przeznaczyła kwotę 6.000 zł na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w nowoczesny agregat prądotwórczy. Środki zostały przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Ze środków komisji przeznaczona została kwota 5.500 zł na zakup psa służbowego wraz z niezbędnym osprzętem. Pies będzie wykorzystywany do tropienia, ale także do zatrzymywania sprawców przestępstw. Planuje się także jego stałe wykorzystanie w trakcie zabezpieczeń imprez sportowych, zwłaszcza w konwojowaniu grup kibiców. Reasumując przedsięwzięcia realizowane przez komisję w 2011 roku należy stwierdzić, iż ? wzorem lat ubiegłych ? głównym priorytetem były działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom i przestępczości oraz współfinansowanie zadań zwiększających bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Drugim istotnym obszarem działania była pomoc przy współfinansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Starosta Ostrowski (-) Paweł Rajski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1344

  sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1718

  wyrok nr II SA/Po 564/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1717

  wyrok nr IV SA/Po 384/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1716

  uchwała nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1715

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  informacja nr 1/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.