Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1742

Tytuł:

uchwała Nr XVI/139/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1742
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1742

UCHWAŁA NR XVI/139/12 RADY POWIATU W GOLENIOWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (zmienionej uchwałą Nr XXIV/195/01 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 29 marca 2001 r., uchwałą Nr XXX/235/01 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 25 października 2001 r., uchwałą Nr XXXVII/298/02 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr VIII/93/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XV/149/08 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 lutego 2008 r., uchwałą Nr IX/58/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.) wprowadza się w § 11 następujące zmiany: 1) skreśla się w całości ust. 2; 2) istniejącym ust. 3 i 4 nadaje się nowe oznaczenie ust. 2 i ust. 3; 3) ust. 5 nadaje się nowe oznaczenie ust. 4 oraz otrzymuje nowe brzmienie: ?4. Zgoda Rady Powiatu, o której mowa w § 11 ust. 3 dotyczy również przypadku, gdy po umowie najmu bądź dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat Strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Witold Kaleczyc

14:37:04
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1741

  uchwała Nr XVI/138/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/112/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.2131

  uchwała Nr IX/58/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.848

  uchwała Nr V/26/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3894

  uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.629

  uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1741

  uchwała Nr XVI/138/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/112/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1740

  sprawozdanie Wójta Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1739

  uchwała Nr XV/147/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1738

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz, oddział wielozawodowy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1737

  uchwała Nr XV/145/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Technikum kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.