Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

Tytuł:

uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1745
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1745

UCHWAŁA NR XVI/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2003 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 121, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; Dz. U. Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 116, poz. 2101, z 31.01.2012 r. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 3 skreśla się: ?17.00?, a wpisuje się: ?16.00?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Leon Ślawski

14:36:29
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.208

  uchwała Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1971

  uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3051

  uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1189

  uchwała nr XX/118/12 Rady Miasta Dynów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1744

  uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1743

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1742

  uchwała Nr XVI/139/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1741

  uchwała Nr XVI/138/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/112/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1740

  sprawozdanie Wójta Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.