Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1746

Tytuł:

uchwała Nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Recz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Reczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1746
Hasła:herby,flagi i pieczęci

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1746

UCHWAŁA NR XXI/119/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Recz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230) oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminy Recz stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/53/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Recz, zmienionej uchwałą Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 19 września 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 71, poz. 1264; z 2007 r. Nr 112, poz. 1925; z 2009 r. Nr 48, poz. 1203), Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje: § 1. 1. Herb i barwy Gminy Recz są dobrem niematerialnym stanowiącym własność Gminy, a zarazem podlegają ochronie jako jej dobra osobiste. 2. Używanie herbu i barw Gminy Recz ma miejsce na zasadach określonych w niniejszej uchwale. § 2. 1. Herbu i barw Gminy Recz należy używać w kształcie, proporcjach i barwach określonych w Statucie Gminy Recz. 2. Herb i barwy Gminy Recz mogą być zawarte w druku czarno - białym. § 3. Herb i barwy Gminy Recz umieszcza się między innymi: 1) na fladze miasta; 2) na budynkach i w ich wnętrzach ? siedzibach Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy; 3) na tablicach pamiątkowych, informacyjnych, ogłoszeniowych fundowanych przez władze Gminy; 4) na blankietach korespondencyjnych, zaproszeniach, materiałach promocyjnych wydawanych przez Radę Miejską, Burmistrza Recza albo za jego zgodą; 5) na słupach, znakach z nazwami ulic, tablicach, w tym przygotowanych przez Urząd Miejski w Reczu, usytuowanych na granicach administracyjnych Gminy i w punktach informacyjnych; 6) w innych pomieszczeniach lub miejscach podczas uroczystości państwowych i lokalnych. § 4. 1. Barwy Gminy w postaci jej flagi są zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym, symbolizującym Gminę Recz. 2. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze gminnym na terenie Gminy oraz w wydarzeniach o znaczeniu ponadlokalnym, odbywających się na terenie Gminy. W takich okolicznościach flagę wystawia się w miejscu najbardziej honorowym lub równorzędnym z flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

14:36:15

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1746

§ 5. 1. Na używanie herbu i barw Gminy przez inne podmioty niż Gmina i jej jednostki organizacyjne, wymagana jest każdorazowo zgoda Burmistrza Recza. Zgoda jest udzielana na podstawie wniosku. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystywania herbu dla celów komercyjnych i reklamowych na czas określony i nieokreślony. Burmistrz Recza może wyrażoną zgodę cofnąć, jeżeli uprawniona osoba lub jednostka naraża dobre imię lub interes Gminy na szkodę. 2. Herb i barwy Gminy mogą być używane bez konieczności wyrażania zgody Burmistrza Recza, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonujące na podstawie odrębnej umowy w imieniu Gminy Recz zadania o charakterze użyteczności publicznej. 3. Herb i barwy Gminy Recz winny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek. 4. Używanie herbu i barw Gminy nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy Recz. § 6. Burmistrz Recza obowiązany jest na koniec roku informować Radę Miejską o wydanych zgodach na używanie herbu Gminy Recz, jak również o przypadkach cofnięcia zgody. § 7. W przypadku ustalenia używania herbu lub barw Gminy Recz przez podmioty nieuprawnione, Burmistrz Recza wystąpi na drogę sądową. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Robaczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2087

  uchwała nr XL/279/2010 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Domaradz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Domaradz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2116

  uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Skołyszyn oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Skołyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1407

  uchwała nr XXXV/327/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Tryńcza oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Tryńcza.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1744

  uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1743

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1742

  uchwała Nr XVI/139/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1741

  uchwała Nr XVI/138/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/112/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.