Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1747

Tytuł:

uchwała Nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Reczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1747
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1747

UCHWAŁA NR XXI/120/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku?. Na podstawie art. 11 a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gminy Recz w 2012 roku?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Robaczek

14:36:02

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1747

Załącznik do uchwały Nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 2. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami) oraz wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. 3. Ilekroć w programie jest mowa o: a) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku, b) hotel, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. Cele programu § 2. 1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt poprzez: 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 2. zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt; 3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 4. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Wykonawcy programu § 3. 1. Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 1) Burmistrz Recza. a) Firma ANIMAL CONTROL ? Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach, świadcząca usługi polegające na odławianiu agresywnych zwierząt oraz transporcie bezdomnych zwierząt do hotelu Sierakowo 1 gmina Police zgodnie z zawartą umową z dnia 14 maja 2012 r., b) Zakład Usługowo Handlowo Komunalnik Spółka z o.o. w Reczu w zakresie zadań wymienionych w § 2 pkt 3 oraz prowadzenie doraźnego ośrodka adopcyjnego, c) Straż Miejska w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przy współpracy ze schroniskiem. 2. Jednostki wymienione w pkt 1 współpracują w swym zakresie z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną. § 4. Koordynatorem zadań podejmowanych w ramach Programu jest samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Drogownictwa, Gospodarki i Infrastruktury Komunalnej. Rozdział 2 REALIZACJA ZADAŃ Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt § 5. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Recz jest realizowane przez:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1747

1) zgłoszenie bezdomnych zwierząt do wyłapania i umieszczenie w hotelu posiadającym nadzór Lekarza Weterynarii w m. Sierakowo 1, gmina Police; 2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 3) prowadzenie doraźnego ośrodka adopcyjnego przez Zakład Usługowo Handlowy Komunalnik Sp. z o.o.; 4) podanie do publicznej wiadomości adresu i numeru telefonu podmiotu wykonującego odławianie i transport bezdomnych zwierząt. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie § 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez: 1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscu pobytu dużej ilości tychże zwierząt; 2) pomoc zainteresowanym opiekunom w dokarmianiu zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt § 7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się na podstawie otrzymanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności odławiane są zwierzęta agresywne. § 8. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przez uprawniony podmiot ?ANIMAL CONTROL? z siedzibą w Policach ul. Piastowska 86, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje cierpienia. § 9. Transport zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. Sterylizacja albo kastracja zwierząt § 10. Bezdomne zwierzęta odławiane z terenu Gminy Recz podlegają obowiązkowej sterylizacji albo kastracji wyłącznie przez lekarza weterynarii mającego zawarta umowę z gminą na świadczenie w/w usług. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt § 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez: 1) hotel, do którego trafią zwierzęta z terenu Gminy Recz; 2) aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez Gminę, które przebywają w doraźnym ośrodku adopcyjnym. Usypianie ślepych miotów § 12. Usypianie ślepych miotów może dokonać wyłącznie lekarz weterynarii, a zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odebrane przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich § 13. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Państwa Zofię i Henryka Misiek w m. Rajsko 7, z którym Burmistrz Recza uzgodni stosowne porozumienie. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 14. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych i dzikich. 2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gmina przez udzielenie jednorazowych zleceń dla Pana Tadeusza Antosiewicz ? Gabinet Weterynaryjny w Reczu. 3. W przypadku zwierząt martwych Gmina Recz zapewni usunięcie i utylizację zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.2012 r. z Zakładem Rolniczo ? Przemysłowym ?FARMUTLI HS? Spółka Akcyjna Śmigłowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1747

Rozdział 3 Zapobieganie bezdomności zwierząt § 15. Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów realizowane jest przez edukację mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, włączając w akcje placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Rozdział 4 Finansowanie Programu § 16. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu w wysokości 5000,00 złotych zabezpieczone są w budżecie Gminy Recz na 2012 rok. § 17. Środki finansowane na realizacje Programu wydatkowane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami, na podstawie zawartych zleceń.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1746

  uchwała Nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1744

  uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1743

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1742

  uchwała Nr XVI/139/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.