Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1750

Tytuł:

uchwała Nr XIX/157/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1750
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1750

UCHWAŁA NR XIX/157/12 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; z 2012 r. poz. 567) i art 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945; z 2012 r. poz. 472) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej na terenie Gminy Świeszyno: - droga wewnętrzna - działka Nr 103/12, obręb ewidencyjny Konikowo, otrzymuje nazwę ulicy "Motyli". § 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadanie jej nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno Cezary Czenko

14:35:20

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1750

Załącznik do uchwały Nr XIX/157/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik graficzny - położenie ul. Motyli oraz rezerwacja numerów porządkowych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2603

  uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1399

  uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2200

  uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2199

  uchwała Nr XI/74/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała Nr XIX/156/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1748

  uchwała Nr XIX/149/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1747

  uchwała Nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1746

  uchwała Nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.