Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1751

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1751
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1751

UCHWAŁA NR XVIII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno. Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno? w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. § 3. Traci moc uchwała Nr XII/161/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Choszczno. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

14:35:07

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1751

Załącznik do uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO Wprowadzenie Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Choszcznie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno", zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póżn. zm), Program obejmuje wszystkie zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, w tym koty wolno żyjące oraz zwierzęta gospodarskie. Większość zagadnień ujętych w programie dotyczy psów i kotów, ze względu na największą skalę bezdomności. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) niekontrolowane rozmnażanie; 2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt; 3) łatwość pozyskania zwierząt; 4) panujące mody na dane rasy zwierząt oraz ogólny brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też: 1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie elektronicznie znakuje (czipuje) wszystkie trafiające tam zwierzęta; 2) Urząd Miejski w Choszcznie prowadzi i finansuje akcję elektronicznego znakowania (czipowania) psów, których właściciele regularnie uiszczają opłatę od posiadanego psa. Dane o elektronicznym znakowaniu (czipowaniu) zwierząt wprowadzane są do Miedzynarodowej Bazy Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. Sterylizacja i kastracja, a więc pozbawianie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych jest najskuteczniejszą metodą unikania niekontrolowanego rozrodu zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji poprzez prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych oraz obniżenie opłaty od posiadania psa. Koty wolno żyjące bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz na terenach ogródków działkowych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Realizacja wszystkich zadań, określonych w Rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) "Gminie" należy przez to rozumieć Gminę Choszczno w jej administracyjnych granicach; 2) "Urzędzie" należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Choszcznie; 3) "Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska", należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Choszcznie; 4) "Schronisku" należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1751

5) "Punkt adopcyjny" dla zwierząt należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione jest właściwe bytowanie zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 6) "Zwierzętach bezdomnych", należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, ale nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 7) "Zwierzętach domowych", należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu w odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 8) "Kotach wolno żyjących", należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 9) "Programie" należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno. § 2. Realizatorami Programu są: 1) Burmistrz Choszczna za pośrednictwem Wydziału ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; 2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie; 4) Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie; 5) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt współpracujące z Urzędem Miejskim i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Choszczno. Rozdział 2 CEL I ZADANIA PROGRAMU § 3.

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, zwłaszcza psów; 2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych; 3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Choszczno; 4) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi; 5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) odławianie bezdomnych zwierząt; 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych; 8) edukacja mieszkańców Gminy Choszczno w zakresie opieki nad zwierzętami. Rozdział 3 ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT § 4. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności psów realizuje: 1) Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska oraz bieżące wprowadzanie do bazy danych o zaczipowanych zwierzętach; 2) Gmina Choszczno poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym czipowaniu psów, nadzór nad wprowadzaniem danych do międzynarodowej bazy przez lecznice dla zwierząt z którymi jest podpisana umowa. § 5. Gmina Choszczno pokrywa koszty elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt ? psów. Pokrycie kosztów przez Gminę uzależniona jest, od regularnego uiszczania opłat od posiadanego psa. Rozdział 4 OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT § 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizują:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1751

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i lub wiek; 2) Gmina Choszczno poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji poprzez zapewnienie obniżenia opłaty od posiadania psa w związku z jego sterylizacją lub kastracją na mocy odrębnej uchwały. Rozdział 5 OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI § 7. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Choszczno realizują: 1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie; 2) Urząd Miejski w Choszcznie, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w związku ze zgłoszeniem bezdomnego psa, a także zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku wystąpienia takiej konieczności na mocy umowy; 3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. § 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie. § 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania; 2) Gmina Choszczno poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu. § 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno realizowane jest wyłącznie przez Schronisko. § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje uprawniony podmiot w ramach umowy o wykonanie usługi. § 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych zgodnie z art. 11a ust 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizuje Schronisko poprzez dokonywanie zabiegów przez lekarza weterynarii. Rozdział 6 EDUKACJA MIESZKAŃCÓW § 13. Urząd Miejski w Choszcznie w ramach Programu prowadzi we współpracy ze Schroniskiem oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania (czipowania), a także adopcji zwierząt bezdomnych. Rozdział 7 FINANSOWANIE PROGRAMU § 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Choszczno. § 15. Środki finansowe wydatkowane będą na zlecane: 1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. Odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.); 2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1751

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choszczno Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno, z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania - elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt - zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim - podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących - zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt - działania informacyjno-edukacyjne - elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych - sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do Schroniska - zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Choszczno - zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku - usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku - działania informacyjno-edukacyjne dokarmianie

1.

Urząd Miejski w Choszcznie Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

116 299,08

2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie

wg umowy

3. 4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koła Łowieckie z terenu Gminy Choszczno

wg umowy Środki własne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1750

  uchwała Nr XIX/157/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała Nr XIX/156/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1748

  uchwała Nr XIX/149/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1747

  uchwała Nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1746

  uchwała Nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Recz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.