Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1779

Tytuł:

uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Gać
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1779
Hasła:Statuty - gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1779

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY GMINY GAĆ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminy Gać stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/38/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Gać (DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1462) wprowadza się następujące zmiany: Rozdział 7 § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie 4.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

14:04:13

Przewodniczący Rady Gminy Lesław Stańko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4103

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.1565

  uchwała nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.654

  uchwała nr 92/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 • DZ. URZ. 2009.519.3829

  uchwała nr 338/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chęciny

 • DZ. URZ. 2009.333.2478

  uchwała nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1778

  uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1777

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1776

  uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1775

  sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1774

  uchwała nr 124/XXII/2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Roźwienica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.