Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1790

Tytuł:

uchwała Nr XVI/127/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-30
Organ wydający:Rada Miejska w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1790
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 lipca 2012 r. Poz. 1790

UCHWAŁA NR XVI/127/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje: § 1. W Statucie Gminy Chociwel stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu Nr IV/35/03 z dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28, poz. 402, z póź. zm.) wprowadza się zmiany: 1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, a prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.?; 2) w § 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W celu złożenia przez Burmistrza ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej

12:58:15

Krzysztof Zych




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1358

  uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.678

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Chociwel w sprawie realizacji przez Gminę Chociwel zadania dotyczącego zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1218

  uchwała nr XXIV/205/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.327

  uchwała nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.566

  uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie sprostowania numeru uchwały oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Chociwel.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1789

  uchwała Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1788

  uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1787

  uchwała Nr XX/571/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1786

  uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1785

  uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.