Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.18

Tytuł:

uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-03
Organ wydający:Rada Gminy Laszki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 18
Hasła:Nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Laszki uchwala, co następuje: Rozdział 1. Zasady ogólne § 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Laszki, w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych, wydzierżawiania oraz oddawania w trwały zarząd nieruchomości. 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Laszki, Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Laszki, zbyciu nieruchomości - należy przez to rozumieć przeniesienie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości, nabyciu nieruchomości - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć dzierżawę lub trwały zarząd, wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. Nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy gospodaruje Wójt Gminy Laszki w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz zasady określone niniejszą uchwałą o ile inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej, który może: 1) 2) 3) 4) nabywać nieruchomości, przenosić prawo własności nieruchomości w drodze sprzedaży, oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste, dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zamiany wzajemnej praw użytkowania wieczystego nieruchomości, obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 18 ?

6)

przekazywać nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie lub w trwały zarząd.

2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy stanowi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu podstawą jest decyzja o warunkach zabudowy. Rozdział 2. Nabywanie, zbycie i zamiana nieruchomości § 3. 1. Nieruchomości nabywane są (na własność lub w użytkowanie wieczyste) na rzecz Gminy celem zwiększenia gminnego zasobu nieruchomości w szczególności na cele publiczne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności, albo związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy, w szczególności w drodze: 1) 2) 3) 4) komunalizacji, nabycia od osób fizycznych i prawnych, przejęcia przez Gminę nieruchomości za zobowiązania jej dłużników, a w szczególności za zobowiązania podatkowe, zamiany i darowizny, nieodpłatnego przekazania, spadku, zapisu,

2. Celem ustalenia ceny nabycia Wójt Gminy Laszki zobowiązany jest do przeprowadzenia negocjacji ze zbywcą nieruchomości. Podstawą do negocjacji jest wartość nieruchomości. 3. Podstawą nabycia nieruchomości jest protokół z rokowań (negocjacji), zawierający istotne postanowienia przyszłej umowy w szczególności: opis nieruchomości z uwzględnieniem stanu prawnego, dane dotyczące właściciela, informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, proponowaną i ustaloną cenę oraz warunki jej zapłaty, ustalenia dotyczące kto i w jakiej części ponosi koszty przeniesienia prawa własności. 4. Nabycie odpłatne nieruchomości następuje za zgodą Rady, natomiast nabycie nieodpłatnie nieruchomości na podstawie zarządzenia Wójta. § 4. 1. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste następuje za zgodą Rady. 2. Przy sprzedaży nieruchomości tzw. mienia wiejskiego, wymagana jest opinia zebrania wiejskiego w formie uchwały. 3. Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości do której zostaje doliczona kwota poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. 4. Nabywca, na którego wniosek dokonywane jest sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszty notarialne i sądowe. 5. Upoważnia się Wójta do pobierania zaliczki na poczet kosztów wyceny nieruchomości i kosztów podziału nieruchomości w wysokości 100 % ceny usługi określonej w umowie z wykonawcami tych prac. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeżeli nieruchomość jest zbyta innej osobie zaliczka jest zwracana wnioskodawcy. § 5. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości, na cele publiczne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności, albo związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne warunki umowy. 3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości. 4. Wójt wykonuje czynności prawne, o których mowa w ust. 1-3 samodzielnie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 18 ?

5. Zgody Rady jest wymagana do dokonania zamiany nieruchomości niezabudowanej, jeśli jej wartość przekracza 50 tys. złotych. Nie dotyczy zamiany nieruchomości dokonywanej pomiędzy Gminą a inną jednostką samorządu terytorialnego lub Skarbem Państwa. Rozdział 3. Obciążenie nieruchomości § 6. 1. Wójt, kierując się zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w kodeksie cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece, może dokonać obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy, w szczególności polegającej na: 1) 2) 3) oddaniu nieruchomości w użytkowanie, ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i służebności przesyłu, ustanowieniu hipotek.

2. Do obciążenia nieruchomości w drodze czynności prawnych wskazanych w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagana jest zgoda Rady. § 7. 1. Wójt upoważniony jest bez zgody Rady do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres powyżej 3 lata w drodze przetargu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Wydzierżawienie lub najem nieruchomości w drodze bezprzeatargowej na okres powyżej 3 lat wymaga każdorazowej zgody Rady. 3. W przypadku dzierżawy gruntów tzw. mienia wiejskiego wymagana jest opinia zebrania wiejskiego w formie uchwały. 4. Wysokość stawek czynszu ustala Wójt w drodze zarządzenia. 5. Upoważnia się Wójta do zawierania umów użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym, prawnym i organizacjom pożytku publicznego w celu niezwiązanej z działalnością zarobkową lub realizacją zadań własnych Gminy. Rozdział 4. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd § 8. 1. Wójt może bez zgody Rady przekazywać nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia przez nie działalności statutowej i na realizację zadań o charakterze gminnym. 2. Warunki korzystania z nieruchomości przez gminną jednostkę organizacyjną ustala Wójt w drodze decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. § 9. 1. Za nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. 2. Upoważnia się Wójt do udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu do wysokości 90% gminnym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność określoną w art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 10. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą wymagają każdorazowo zgody Rady. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 18 ?

§ 12. Traci moc Uchwała Nr X/58/03 Rady Gminy w Laszkach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Józef Król
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.774

  uchwała nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.541

  uchwała nr 184/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. 2009.432.3101

  uchwała nr 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.224

  uchwała nr VI/68/11 Rady Gminy Herby z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/63/11 Rady Gminy Herby z dnia 10 marca 2011r dotyczącej określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Herby oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3072

  uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17

  uchwała nr 89/XVII/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16

  uchwała nr XX/120/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany granic pomiędzy sołectwami Warzyce oraz Zimna Woda

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15

  uchwała nr XX/116/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.13

  uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.