Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Siechnice na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1825
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 248 448 zł, b) wolnych środków w kwocie 21 767 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 570 591 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 079 591 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 491 000 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł, w tym z tytułu ? zaciąganych kredytów w kwocie 1 500 000 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b. § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 169 099 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 973 500 zł, z tego: a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133 500 zł, b) na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej w wysokości 67 000 zł (w tym 20 000 zł na projekt ?Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice?), c) na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 673 000 zł, d) na zakup sprzętu lub wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 100 000 zł. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1825

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8 000 zł i przeznacza na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. 3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 3. Dokonywania przeniesień planu wydatków w budżecie Gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych. 4. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku. § 7. 1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8. 4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9. 5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10. § 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 1825

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 1825
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Siechnice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/263/2010 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/85/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siechnice lub jej jednostkom organizacyjnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików.

 • uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Radzimów.

 • uchwała nr XVII/161/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu.

 • uchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski

 • uchwała nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkolnej, sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjum.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.