Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1826
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

zmieniająca uchwałę nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 110 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), a także uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 lipca 1990 r. nr V/15/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: W uchwale nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 65, poz. 995 z dnia 12 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany: § 1. W § 1 ust. 2 dokonuje się zmiany zapisu pkt 2, który otrzymuje brzmienie następującej treści: 2) właściwych przepisów prawnych, w tym: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zmianami), e) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami), f) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami), g) innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej, h) niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/177/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Siechnice na rok 2012

 • uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików.

 • uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Radzimów.

 • uchwała nr XVII/161/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu.

 • uchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.