Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1875

Tytuł:

uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1875
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 1875

UCHWAŁA NR XXII/152/2012 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z późn. zm.) po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy, dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo z 29 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo , wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: ?4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, prowadzone będzie w gospodarstwie rolnym pod adresem ul. Wojska Polskiego 16, 78-530 Wierzchowo?; 2) po § 3 ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ?7. Gmina Wierzchowo w roku 2012 zabezpieczy środki finansowe na realizację Programu w wysokości 12000,00 zł?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

15:09:18

Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1275

  uchwała nr XLIV/210/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.601

  uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1874

  uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.413

  uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.2123

  uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Wierzchowie, Gmina Wierzchowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1874

  uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1873

  uchwała Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1872

  uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1871

  uchwała Nr XXV/IV/122/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w caości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1870

  uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. ?Tanowo?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.