Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1877

Tytuł:

uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1877
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 1877

UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 95 Statutu Gminy Wierzchowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 628) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Radomyśl stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 3. Uchyla się uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady

15:08:53

Andrzej Kaczorkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1877

Załącznik do uchwały Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. Statut sołectwa Radomyśl Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Ogół mieszkańców osady Radomyśl tworzy sołectwo Radomyśl, w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 2. Granice sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do statutu. § 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rozdział 2 Pozycja prawna sołectwa § 3. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy. 2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. 3. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminy. Rozdział 3 Zakres działania sołectwa § 4. Sołectwo i jego organy dbają o zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa. § 5. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 1) należytą dbałość o: a) ład przestrzenny, b) porządek i bezpieczeństwo, c) lokalne drogi, parkingi i chodniki, d) lokalną infrastrukturę techniczną, e) mienie gminy znajdujące się na terenie sołectwa, f) stan środowiska naturalnego, 2) sprawy socjalno-bytowe, opieki zdrowotnej, kulturalne, sportu i wypoczynku, 3) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 5) organizacja pomocy sąsiedzkiej, 6) formułowanie pod adresem rady i wójta postulatów określających potrzeby i opinie mieszkańców, 7) wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych gminy na terenie sołectwa, 8) dysponowanie środkami finansowymi wyodrębnionymi na potrzeby sołectwa w budżecie gminy. § 6. Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa, 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy konsultacji społecznych, projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 4) występowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1877

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa. Rozdział 4 Organy sołectwa § 7. 1. Organami sołectwa są: 1) zebranie wiejskie, 2) sołtys. 2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady gminy i trwa 4 lata. 3. Zebranie ogółu mieszkańców sołectwa celem dokonania wyboru sołtysa zwołuje wójt gminy nie później niż 4 miesiące po wyborach do rady gminy. 4. Sołtys co najmniej raz do roku składa sprawozdanie przed zebraniem wiejskim dotyczące całokształtu realizowanych zadań, a w szczególności: 1) realizacji uchwał zebrań, 2) zarządzania mieniem gminnym, 3) o podejmowanych czynnościach w okresach między zebraniami wiejskimi. Rozdział 5 Zakres działania organów sołectwa ZEBRANIE WIEJSKIE § 8. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy. 2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy, 4) na wniosek ponad 50% składu rady sołeckiej. 3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed jego zwołaniem. 4. Dla podjęcia uchwał wymagana jest na zebraniu wiejskim obecność 1/8 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy. 5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności, o której mowa w ust. 4, uchwały mogą być podejmowane na zebraniu w tym samym dniu po upływie pół godziny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 6. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. 7. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w roku. 8. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys. 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa określone w niniejszym statucie. 10. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy: 1) rozpatrywania sprawozdań z działalności sołtysa, 2) decydowania o sposobie korzystania z mienia gminnego, 3) opiniowania w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez radę projektów uchwał w sprawach: a) planu przestrzennego zagospodarowania, b) planu budżetu na dany rok, c) aktów prawa miejscowego, d) innych uchwał rady gminy,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1877

4) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy o organizacji i zakresie działania sołectwa. 11. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi. 12. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia sprawę we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub sołtysa. 13. Wójt gminy może w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały uchylić uchwałę niezgodną z prawem. SOŁTYS § 9. 1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy: 1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 3) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego, 4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania, 5) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie, 6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta, 7) zwoływanie zebrań wiejskich, 8) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa, 9) kierowanie pracą rady sołeckiej, 10) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa. 2. Sołtys ma prawo do: 1) uczestniczenia w sesjach rady gminy (bez prawa udziału w głosowaniu), 2) występowania z zapytaniami i zabierania głosu w trakcie sesji rady na zasadach określonych w statucie gminy Wierzchowo. RADA SOŁECKA § 10. 1. Rada sołecka składa się z 3-5 osób. 2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys. 3. Rada sołecka działa kolegialnie. § 11. 1. Do zadań rady sołeckiej należy: 1) wnioskowanie o zwołanie zebrania wiejskiego, z wyjątkiem zebrania, na którym dokonuje się wyboru lub odwołania sołtysa, proponując termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, 2) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, 3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa, 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. Rozdział 6 Tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej § 12. 1. Zebranie ogółu mieszkańców sołectwa, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje wójt. W tym celu wójt gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. 2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone w tym samym dniu po upływie pół godziny, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1877

4. Zebranie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) ogłoszenie wyników wyborów, 5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Wójtowi Gminy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbycia zebrania. § 15. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania. 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla wyborów sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. § 16. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. § 17. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe. § 18. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa kierowany jest do Wójta Gminy. 3. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. 5. Przy odwołaniu stosuje się odpowiednio § 12, 13, 14, i 17. 6. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 7. Odwołanie następuje, jeżeli wniosek o odwołanie uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". 8. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. § 19. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt gminy zwołuje zebranie ogółu mieszkańców sołectwa dla wyboru nowego sołtysa. 2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie ogółu mieszkańców sołectwa, zwołane przez sołtysa. Rozdział 7 Środki finansowe sołectwa § 20. 1. Fundusz sołectwa tworzą: 1) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo, 2) fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców sołectwa, 3) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa, 4) inne dochody przewidziane przepisami prawa. 2. Zebranie wiejskie może wnioskować o wydzielenie w budżecie gminy środków do dyspozycji sołectwa. 3. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale rady gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1877

Rozdział 8 Mienie sołectwa § 21. 1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych). 3. Decyzje o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 2 podejmuje rada gminy. 4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek ich utrzymania w należytym stanie. 5. Dochody z mienia gminy, przekazane sołectwu do zarządzania i korzystania, powiększają środki wyodrębnione w budżecie gminy dla sołectwa, w części określonej w uchwale rady o przekazaniu mienia. Rozdział 9 Kontrola i nadzór nad sołectwem § 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrolę i nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy. 3. Organy wymienione w ust. 2 mają prawo żądania wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień od sołtysa i rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Rozdział 9 Przepisy końcowe § 23. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie na podstawie uchwały rady gminy. 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1877

Załącznik do uchwały Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.442

  uchwała nr XXVII/224/09 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Długa ? miejscowość Musików, gmina Radomyśl nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1778

  uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.82.1879

  uchwała nr XXV/206/09 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2063

  uchwała nr XXXV/284/2010 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 7 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2617

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 27 października 2011r. w sprawie określania warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Radomyśl nad Sanem

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1876

  uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1875

  uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1874

  uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1873

  uchwała Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1872

  uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.