Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1913

Tytuł:

uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1913
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 1913

UCHWAŁA NR XXVI/225/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. Postępowanie poprzedzające sprzedaż lokali mieszkalnych, zwanych dalej również lokalami podejmowane jest na wniosek najemcy lub z inicjatywy Burmistrza Miasta. § 2. 1. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne, które znajdują się: a) w budynkach wskazanych w ustaleniach planu jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wykwaterowania, c) w budynkach, które jako nieruchomości docelowo przeznaczone są na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem, d) w budynkach nowo wybudowanych, po wykonanej przebudowie lub gruntownym remoncie gdy zakończenie robót nastąpiło po 1 stycznia 2000 r., przez okres 15 lat od daty wydania pozwolenia na ich użytkowanie, jeżeli stanowią one w całości własność Miasta Szczecinek, e) w budynkach przeznaczonych docelowo jako budynki socjalne. 2. Sprzedaży nie podlegają również: a) lokale zamienne oddane w najem na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio zajmowanego, b) lokale wynajęte na czas trwania stosunku pracy, c) inne lokale wynajęte na czas oznaczony. 3. Ze sprzedaży mogą być wyłączone również lokale mieszkalne w których: a) w okresie ostatnich dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku były poniesione nakłady remontowe lub modernizacyjne przez Miasto Szczecinek lub przy udziale środków zewnętrznych o wartości przekraczającej 5.000,00 zł., b) lokale tworzące mieszkaniowy zasób dla osób wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności, poruszających się na wózkach inwalidzkich, tj. przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych przy udziale środków Miasta lub środków zewnętrznych. 4. Decyzje o wyłączeniu ze sprzedaży lub o warunkach sprzedaży, w sytuacjach określonych w pkt 3, podejmuje Rada Miasta w drodze odrębnej uchwały.

09:29:55

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1913

§ 3. Zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy możliwe jest, jeżeli najemca spełnia równocześnie następujące warunki: a) posiada tytuł prawny do lokalu, b) nie posiada zaległości finansowych z tytułu umowy najmu. § 4. 1. Postępowanie poprzedzające sprzedaż lokalu podejmowane jest w przypadku: a) złożenia przez najemcę pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu, b) złożenia pisemnego oświadczenia o faktycznym korzystaniu z lokalu, o którego wykup się ubiega, celem zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. 2. Po wstępnej weryfikacji wniosku i stosownej uchwale Rady Miasta Szczecinek, najemca zobowiązany jest do wniesienia opłaty na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość lokalu. 3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2 ustalana jest w oparciu o rzeczywiste koszty sporządzenia operatu. 4. Nabywcy lokalu pokrywają w całości poniesione przez Miasto Szczecinek koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość lokalu. 5. Wyceny lokalu dokonuje rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Miasto Szczecinek. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 lipca 2012 r., znak: NK-4.4131.244.2012.WE Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 2, 3, 4 i 5 uchwały) § 5. Sprzedaż lokali mieszkalnych może nastąpić w trybie: a) bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, b) przetargu nieograniczonego w odniesieniu do wolnych lokali mieszkalnych. § 6. 1. W trybie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy udziela się bonifikaty od wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli nabywca wpłaci pozostałą należność w drodze jednorazowej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 2. Wysokość bonifikaty, o której mowa w pkt 1 wynosi: a) 50% w odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych po dniu 1 stycznia 1960 r., b) 65% w odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1960 r. 3. Bonifikaty, o których mowa w pkt 2 wzrastają odpowiednio o 10% w przypadku jednoczesnego zbycia lokali mieszkalnych na rzecz wszystkich najemców w danej nieruchomości. 4. Bonifikaty, o których mowa w pkt 2 i 3 ulegają zwiększeniu o 1% dla osób, które udokumentują wpłatę kaucji mieszkaniowej i złożą pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się przyszłych roszczeń o jej wypłatę. § 7. Bonifikaty o których mowa w § 6 udzielane są w przypadku: a) złożenia przez najemcę pisemnego oświadczenia, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego, b) złożenia przez najemcę pisemnego oświadczenia, że małżonek nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego, bądź nie przysługuje jemu własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, bez względu na istniejące stosunki majątkowe między małżonkami. § 8. 1. Bonifikaty o których mowa w § 6 nie mają zastosowania do lokali: a) usytuowanych w domach jednorodzinnych stanowiących jednocześnie odrębne nieruchomości, b) oddanych w najem w trybie systemu komercyjnego, c) które podlegały gruntownym remontom wykonanym ze środków Miasta lub środków zewnętrznych, d) najmowane są przez osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego, e) najmowane są przez osobę, której małżonek jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego, bądź przysługuje jemu własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, bez względu na istniejące stosunki majątkowe między małżonkami. 2. Przez gruntowny remont lokalu o którym mowa w pkt 1 lit. c, rozumie się zakres prac, których wartość przekracza 30% kosztu odtworzenia pow. użytkowej lokalu mieszkalnego (na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej publikowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1913

3. Zbycie lokali o których mowa w pkt 1 następuje w trybie bezprzetargowym za cenę równą wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pod warunkiem jednorazowej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. § 9. 1. Traci moc uchwała Rady Miasta Nr XXIII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 73, poz. 1616 z dnia 25 sierpnia 2008 r.) zmieniona uchwałą Rady Miasta Nr XIX/151/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/223/08 w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek, Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 227 z dnia 2 lutego 2012 r.) z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2. 2. Do postępowań dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych wszczętych do dnia 31 grudnia 2012 r., które zostaną zakończone zawarciem umowy w formie aktu notarialnego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się § 6 pkt 2 lit. b, uchwały Rady Miasta Nr XXIII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r., o której mowa w pkt 1. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.227

  uchwała Nr XIX/151/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1940

  uchwała nr 670/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław , udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/140/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puławy Nr XIV/133/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy, uchwały Rady Miasta Puławy Nr XV/145/07 z dnia 29 listopada 2007r. o zmianie uchwały Nr XIV/133/07 Rady Miasta Puławy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy i uchwały Rady Miasta Puławy Nr IX/113/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/07 Rady Miasta Puławy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1912

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.258.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XX/282/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1911

  uchwała Nr XX/282/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1910

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.232.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1909

  uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1908

  uchwała Nr XVIII/93/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXI/251/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.