Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1926

Tytuł:

uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1926
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1926

UCHWAŁA NR XXVI/223/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr L/514/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? - przyjętym uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku, zwaną dalej ?planem?. 2. Granice obszaru o powierzchni 98,78 ha objętego planem określa rysunek planu. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną ?rysunkiem planu?, opracowany w skali 1:2000, zatytułowany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku; 2) załącznik Nr 2 - stanowiący wyrys ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? w skali 1: 10000; 3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 4) załącznik Nr 4 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość budynków lub budowli od linii rozgraniczającej terenu; 3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów, a w przypadku elektrowni wiatrowej rzut fundamentów;

10:19:49

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1926

4) drodze stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych działek budowlanych - należy przez to rozumieć drogę nie będącą drogą publiczną, służącą obsłudze komunikacyjnej działek budowlanych, nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. § 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R, 8R i 14R; 2) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 2US; 3) tereny lasów, oznaczone symbolami 3ZL i 10ZL; 4) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 4P/U i 6P/U; 5) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony symbolem 7E; 6) teren elektrowni wiatrowej, oznaczony symbolem 5EW; 7) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 9RM i 12RM; 8) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami 11WS i 13WS; 9) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem 15KD-D; 10) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 16KDW. § 4. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych; 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. § 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. § 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów; 2) zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z uwzględnieniem pkt 3; 3) zachowanie istniejących cieków i rowów - urządzeń melioracji jako otwartych, z dopuszczeniem ich przebudowy, przełożenia, skanalizowania lub realizacji przepustów; 4) zachowanie istniejących oczek wodnych; 5) zastosowanie zabezpieczeń dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju samochodów przed infiltracją zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych do środowiska gruntowo-wodnego; 6) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) ograniczenie zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko w zakresie hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) na terenach 9RM i 12RM zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 9) na terenach 4P/U i 6P/U zakaz lokalizacji obiektów usługowych, dla których, zgodnie z przepisami odrębnymi, określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 10) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych; 11) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 12) dopuszczenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii; 13) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 7. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1926

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) nakaz oznakowania przeszkodowego elektrowni wiatrowych o wysokości powyżej 100 m nad poziomem terenu jako przeszkód lotniczych; 2) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, lokalizowanie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi. § 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) nakazuje się: a) na terenie 15KD-D lokalizację ulicy klasy dojazdowej, b) na terenach 15KD-D i 16KDW zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników i ścieżki rowerowej w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, c) na terenach przeznaczonych pod zabudowę zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej, w łącznej ilości nie mniejszej niż: - 2 stanowiska na każdy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m? powierzchni użytkowej usług, - 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w obiektach techniczno-produkcyjnych, d) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, e) odprowadzenie ścieków komunalnych lub bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b, f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu 15KD-D do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów, g) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem pkt 2 lit.

c; 2) dopuszcza się: a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków komunalnych lub bytowych do zbiorników bezodpływowych na ścieki, c) na terenach 9RM i 12RM lokalizację indywidualnych ujęć wody, d) na terenach: 2US, 4P/U i 6P/U lokalizację indywidualnych ujęć wody wyłącznie do celów gospodarczych, e) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. f, f) na terenach: 2US, 4P/U i 6P/U dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, g) w przypadku lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych, o których mowa w lit. f, wydzielenie działki budowlanej nie większej niż 50 m?, o powierzchni zabudowy do 100%. § 10. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości: 1) 30% dla terenów: 2US, 4P/U, 5EW i 6P/U; 2) 0% dla terenów nie wymienionych w pkt 1. Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 11. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R (11,44 ha), 8R (50,65 ha) i 14R (0,10 ha) ustala się: 1) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 2) zakaz lokalizacji budynków; 3) dostęp: a) terenu 1R do dróg poza granicami planu przez teren 2US, b) terenu 8R do terenu 15KD-D lub do dróg poza granicami planu, c) terenu 14R do drogi poza granicami planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1926

§ 12. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US (11,21 ha) ustala się: 1) dopuszczenie lokalizacji: a) towarzyszących funkcji: handlu, gastronomii, kultury, rozrywki lub turystyki, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej obiektów sportu i rekreacji, b) drogi stanowiącej dojazd do terenu 1R o szerokości nie mniejszej niż 6 m, c) sieci infrastruktury technicznej; 2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej; 3) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni działki budowlanej; 4) wysokość budynków nie większą niż 15 m; 5) dachy dowolne; 6) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m?; 7) dostęp do dróg poza granicami planu. § 13. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3ZL (0,22 ha) i 10ZL (1,41 ha) ustala się: 1) prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z planem urządzenia lasu; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) urządzeń turystycznych, b) dróg technicznych dla służb leśnych oraz dróg pieszych; 3) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych; 4) zakaz lokalizacji budynków. § 14. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4P/U (11,77 ha) i 6P/U (9,24 ha) ustala się: 1) lokalizację zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) garaży oraz innych obiektów zaplecza technicznego lub administracyjno-socjalnego, b) obiektów lub urządzeń budowlanych służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, c) dróg stanowiących dojazdy do nowo wydzielonych działek budowlanych o szerokości nie mniejszej niż 10 m, d) sieci infrastruktury technicznej; 3) dopuszczenie przebudowy zabudowy zagrodowej przewidzianej do przekształcenia, wskazanej na rysunku planu; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej; 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej; 6) wysokość budynków nie większą niż 15 m; 7) dachy dowolne; 8) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m?; 9) dostęp: a) terenu 4P/U do terenu 15KD-D lub 16KDW, b) terenu 6P/U do terenu 15KD-D, 16KDW lub do dróg poza granicami planu. § 15. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5EW (0,24 ha) ustala się: 1) lokalizację nie więcej niż jednej elektrowni wiatrowej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) sieci infrastruktury technicznej, b) na elektrowni wiatrowej logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni; 3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni terenu; 4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu; 5) wysokość wieży elektrowni wiatrowej nie większą niż 140 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1926

6) wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej nie większą niż 200 m; 7) kolorystykę wieży elektrowni wiatrowej o matowej powierzchni, bez refleksów świetlnych; 8) bezobsługową eksploatację elektrowni wiatrowej, a tym samym brak konieczności lokalizowania dla potrzeb elektrowni sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w ciepło; 9) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 10) dostęp do terenu 15KD-D przez teren 16KDW lub przez teren 4P/U.

§ 16. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7E (0,01 ha) ustala się: 1) lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej; 2) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni terenu; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) dostęp do terenu 15KD-D. § 17. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9RM (0,31 ha) i 12RM (0,25 ha) ustala się: 1) lokalizację zabudowy zagrodowej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej; 4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej; 5) wysokość budynków - do 2 kondygnacji, przy czym nie więcej niż 9 m; 6) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30? do 50?; 7) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni danego terenu; 8) dostęp: a) terenu 9RM do drogi dojazdowej do gruntów rolnych, b) terenu 12RM do drogi publicznej poza planem. § 18. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11WS (0,06 ha) i 13WS (0,17 ha), ustala się: 1) wody płynące w ciekach naturalnych lub kanałach; 2) zachowanie cieku jako otwartego, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) urządzeń wodnych, mostów, przepustów, b) sieci infrastruktury technicznej; 4) zakaz lokalizacji budynków. § 19. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KD-D (1,11 ha) ustala się: 1) lokalizację: a) jezdni o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi, b) ścieżki rowerowej; 2) szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m, z lokalnymi poszerzeniami; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) chodników, b) znaków i sygnałów drogowych, c) hydrantów przeciwpożarowych, d) sieci infrastruktury technicznej. § 20. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16KDW (0,26 ha) ustala się: 1) usytuowanie jezdni o szerokości co najmniej 5 m; 2) szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m, z lokalnymi poszerzeniami;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1926

3) dopuszczenie lokalizacji: a) chodnika, b) sieci infrastruktury technicznej. Rozdział 3 Ustalenia końcowe § 21. W granicach objętych planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 1738), zmienionego uchwałami Rady Miasta Szczecinek: Nr XV/145/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 5, poz. 142), Nr XXXVIII/399/09 z dnia 28 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2650), Nr XLII/449/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 447) oraz Nr XII/90/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 1677). § 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 23. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. § 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1926

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1926

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1926

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1926

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1926
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1925

  ogłoszenie Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1924

  uchwała Nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1923

  uchwała Nr XXX/379/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia i usługi publicznych szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1922

  uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Maszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1921

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.265.2012.WE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały Nr XVI/234/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra w części w jakiej nadaje nowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/434/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. w tabeli, wierszy oznaczonych lp. 3 ? 4.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.