Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1928

Tytuł:

uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1928
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1928

UCHWAŁA NR XV/83/12 RADY GMINY BIELICE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres regulacji § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/196/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice przyjętym uchwałą XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Stare Chrapowo o powierzchni 25,31 ha. 2. Granicę obszaru objętego planem zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz na załączniku graficznym nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Integralną część niniejszej uchwały stanowią: 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu; 4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów objętych opracowaniem oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

10:19:00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1928

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) wskaźniku procentowym powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych w granicach działki do powierzchni działki pomnożony przez 100%; 2) wskaźniku procentowy powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki lub terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie - do powierzchni działki lub terenu funkcjonalnego pomnożony przez 100%; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli, nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy: elementów zagospodarowania terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; 4) obowiązującej linii zabudowy - należy rozumieć linię wyznaczającą położenie lica budynku: a) dotyczą lokalizowania frontowej ściany głównej bryły budynku zgodnie z zasadą określoną na rysunku planu a sytuowane przed tą linią elementy zagospodarowania terenu i zabudowy takie jak jednokondygnacyjne ganki wejściowe, werandy, wiaty, podesty, schody nie mogą przekraczać 6,0 m? powierzchni w rzucie poziomym, b) nie dotyczą lokalizowania na tej linii zabudowy gospodarczej i garażowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z zastrzeżeniem pkt c, c) stanowią jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, d) obowiązująca linia zabudowy jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla dobudowywanych części budynku; 5) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów podziemnych; 6) usługach towarzyszących zabudowie mieszkaniowej - rozumie się przez to wszelkie usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej realizowane w ramach budynków mieszkalnych lub w odrębnej zabudowie, przy czym powierzchnia funkcji usługowej nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej zabudowy zlokalizowanej na działce; 7) działce - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie działkę gruntu lub projektowaną zgodnie z rysunkiem planu działkę z przeznaczeniem pod zabudowę; 8) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. § 3. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 1) Dział I niniejszej uchwały dotyczy Przepisów ogólnych i składa się z 5 Rozdziałów; 2) w Rozdziale 1 sformułowano Zakres regulacji dotyczący niniejszej uchwały; 3) w Rozdziale 2 sformułowano ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania i zabudowy, obowiązujące na całym terenie objętym planem; 4) obszar objęty planem podzielony został na tereny funkcjonalne - tereny określone liniami rozgraniczającymi, o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania; 5) dla terenów funkcjonalnych sformułowano szczegółowe ustalenia obowiązujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą dany teren; 6) każdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy; 7) w obrębie części terenów funkcjonalnych występują rygory wynikające z położenia w strefie ochrony konserwatorskiej ?A? - ścisłej ochrony oraz strefie ?W? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; granice poszczególnych stref wyznaczono na rysunku planu; informację o objęciu strefą ochronną zamieszczono w ustaleniach szczegółowych, a rygory z tego tytułu wynikające określono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały; 8) dla całego obszaru objętego planem, w Rozdziale 4 niniejszej uchwały, ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 9) w Dziale I w Rozdziale 5 niniejszej uchwały określono zasady ochrony środowiska;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1928

10) w Dziale II niniejszej uchwały określono Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów; 11) w Dziale III niniejszej uchwały określono Przepisy końcowe. Rozdział 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu § 4. 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują tereny oznaczone symbolem: 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi zabudowie mieszkaniowej; 3) RM - tereny zabudowy zagrodowej do dalszego użytkowania, adaptacji i rozbudowy; 4) UO - teren zabudowy usługowej - usługi oświaty, kultury i sportu; 5) UK - teren obiektu kultu religijnego - kościół z działką kościelną i towarzyszącą zielenią; 6) US - teren użytkowania sportowo-rekreacyjnego: boisko, place zabaw; 7) R - tereny użytków rolnych w tym gruntów ornych, użytków zielonych, sadów i ogrodów z zakazem zabudowy; 8) E - tereny lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 9) Kps - tereny lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, przepompowni ścieków sanitarnych; 10) KD.

Z i KD.D - tereny dróg publicznych - drogi zbiorczej i dróg dojazdowych; 11) KD.W - tereny dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, w tym ciągów komunikacyjnych pieszojezdnych; 12) KX - teren ciągu pieszego. 2. Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy obowiązujące dla całego obszaru planu: 1) na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tymczasowym, kontenerowym, w tym garaży i pawilonów blaszanych oraz zakazuje się wykonywania ogrodzeń z wielkopowierzchniowych prefabrykowanych elementów betonowych; 2) ustalona na rysunku planu zasada lokalizacji kalenicy, dotyczy głównej bryły budynku mieszkalnego, dla pozostałych części budynku mieszkalnego i innej zabudowy, w tym budynków usługowych, garaży i budynków gospodarczych dopuszcza się sytuowanie kalenicy równolegle lub prostopadle względem ustalonego na rysunku planu kierunku lub granic działki; 3) na terenach, dla których nie ustalono na rysunku planu zasady lokalizacji kalenicy, ustala się zasadę lokalizacji nowej zabudowy prostopadle bądź równolegle do linii zabudowy lub granicy działki chyba że zostaną ustalone specjalne warunki określone w przepisach szczegółowych; 4) nową zabudowę należy utrzymać w konwencji zabudowy istniejącej w zakresie kształtowania bryły, gabarytów, układu dachów, w tym usytuowania kalenicy względem ulic, kątów nachylenia głównych połaci dachowych jeśli nie zostały one określone w przepisach szczegółowych; 5) ustaloną w przepisach szczegółowych wysokość zabudowy należy przyjmować od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki; do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie); 6) w rozwiązaniach materiałowych jako obowiązujące ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach czerwieni i brązu, przy czym dla wszystkich obiektów lokalizowanych w granicach działki obowiązuje jednakowy materiał i kolor pokrycia dachu, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów imitujących dachówkę, w tym blachy dachówkopodobnej jedynie w przypadkach wymiany starego pokrycia dachowego uzasadnionych stanem i parametrami technicznymi elementów konstrukcyjnych dachu; 7) dopuszcza się realizację stropodachu nad dobudowanymi garażami i pomieszczeniami gospodarczymi jako tarasu dostępnego z kondygnacji poddasza; 8) realizacja zabudowy na działce przed jej podziałem zgodnym z planem wymaga uwzględnienia projektowanego na rysunku planu podziału jako docelowego i lokalizowania nowej zabudowy w takich odległościach od projektowanych granic działek jak w przypadku obowiązujących i istniejących podziałów;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1928

9) rozwiązania komunikacyjne a w szczególności ciągi komunikacji pieszej, pieszojezdnej i wydzielonych parkingów należy dostosować do warunków poruszania się osób niepełnosprawnych; 10) ustala się zasadę budowy ulic dojazdowych w ramach dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszych i pieszojezdnych z drobnowymiarowych materiałów rozbieralnych z jednoczesnym zakazem stosowania do remontów i utwardzania dróg i poboczy niezabezpieczonych przed wymywaniem i pyleniem popiołów, żużli i popiołożużli; 11) dopuszcza się scalanie i przyłączanie działek lub ich części, w tym powstałych w wyniku wydzielenia dróg zgodnie z ustaleniami planu; Rozdział 3 Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków § 5. 1. Ustala się strefę W III ochrony stanowisk archeologicznych w granicach oznaczonych na rysunku planu, dla której obowiązuje: 1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków; 2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych dotyczących ochrony zabytków. 2. Ustala się strefę ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu, obejmującą teren działki kościelnej - kościół wraz z terenem byłego cmentarza przykościelnego i murem ogrodzeniowym z gotycką bramką - dla której obowiązuje: 1) zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego - ochronie podlega rozplanowanie i formy zabudowy w granicach założenia, w tym budynek kościoła, mur, układ zieleni; 2) wszelkie prace remontowo - budowlane i zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji obiektów małej architektury służących celom kultu religijnego.

Rozdział 4 Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej § 6. 1. Obsługę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić z uwzględnieniem następujących zasad: 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Nowym Chrapowie, ponadto ustala się: a) parametry projektowanej sieci - ? 32 mm ÷ 150 mm, b) uwzględnienie nowych studni publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych, c) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej oraz z naturalnych zbiorników wodnych; 2) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Bielicach lub inną zgodnie z gminnym programem gospodarki ściekowej, ponadto ustala się: a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ? 80 mm ÷ 250 mm, b) do czasu realizacji systemu kanalizacji miejscowości dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych - wywóz specjalistycznym transportem na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Bielicach lub innej wskazanej przez Wójta, c) nie dopuszcza się realizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki po zrealizowaniu i uruchomieniu systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości, d) na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków; 3) odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego poza obszarem opracowania - wylot zaopatrzyć w urządzenie podczyszczające, ponadto ustala się: parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ? 100 mm ÷ 300 mm;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1928

4) na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych dopuszcza się odprowadzenie do studni chłonnych; 5) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w systemie gminnym - odpady po wstępnej segregacji gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na składowisko; 6) istniejące na obszarze planu systemy melioracyjne w przypadku kolizji z projektowaną zabudową lub infrastrukturą należy przebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych z zachowaniem drożności; 7) elektroenergetyka: a) zasilanie obszaru opracowania z istniejącej i planowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (typu miejskiego), stacje planowane zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia, z istniejących linii napowietrznych 15 kV, b) istniejąca słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 4156 - po wybudowaniu stacji planowanej - do likwidacji, c) odcinki istniejących linii napowietrznych średniego napięcia, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy, d) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia, e) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną z możliwością przebudowy w oparciu o realizowaną sieć elektroenergetyczną, f) likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastępowanie ich, w ramach remontów i przebudowy, sieciami kablowymi; 8) zaopatrzenie w gaz: a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia, po doprowadzeniu gazu do miejscowości, b) zasilanie poprzez rozdzielczą sieć średnioprężną, c) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego; 9) zaopatrzenie w ciepło: a) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne nie powodujące zanieczyszczenia powietrza, b) sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami ekologicznymi; 10) telekomunikacja: a) obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze opracowania przez urządzenia centralowe zlokalizowane w Bielicach, b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi z możliwością włączenia w realizowaną sieć kablową, c) dla obiektów planowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, ustalenia nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności realizowanych na podstawie przepisów odrębnych. 2. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach drogowych oraz przy wykorzystaniu ciągów pieszych i pieszo - jezdnych. 3. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla potrzeb realizacji ustaleń planu. Rozdział 5 Ustalenia z zakresu ochrony środowiska § 7. 1. Ochrona środowiska przyrodniczego, zgodnie z ustaleniami planu, realizowana będzie poprzez: 1) budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy; 2) gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami; 3) system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1928

2. Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się: 1) maksymalną ochronę drzew z dopuszczeniem cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych i formujących oraz w przypadku zagrożenia zdrowia i mienia ludzi powodowanego ich stanem; 2) w przypadkach nieuniknionej eliminacji drzew należy przeprowadzić adekwatne do ubytków działania kompensacyjne; 3) prowadzenie infrastruktury technicznej musi uwzględniać minimalizowanie ingerencji i wpływu przedsięwzięcia na systemy korzeniowe drzew; 4) obowiązek uwzględnienia w projektach zagospodarowania terenu istniejących urządzeń drenarskich z zachowaniem ich drożności, dostępności dla celów konserwatorskich z możliwością przebudowy; 5) obowiązek zabezpieczenia na czas realizacji przedsięwzięcia wierzchniej warstwy gleby a po zakończeniu prac przywrócenia pierwotnego stanu terenu i sposobu jego użytkowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały; 6) powstałe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów kształtowania własnego terenu lub składować w miejscach wskazanych przez wójta; 7) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich; DZIAŁ II Przepisy szczegółowe § 8. 1. Na terenie, o pow. 1,3240 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w granicach terenu możliwa jest zmiana sposobu użytkowania - przebudowa, rozbudowa istniejących i lokalizacja nowych obiektów, b) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy umożliwić dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy zmienna w oparciu o elewacje frontowe budynków mieszkalnych - zgodnie z rysunkiem planu, b) nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona dla działki 22, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, c) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy do 22% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących jedno gospodarstwo, d) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących jedno gospodarstwo, e) wysokość zabudowy mieszkaniowej - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, f) wysokość zabudowy gospodarczej - do 9,0 m, g) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, h) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza podziałem działki nr 22 na dwie w sposób określony na rysunku planu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z publicznej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 01 KD.Z, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1928

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: a) użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu, b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu w tym podziały, rozbiórkę istniejących w granicach terenu obiektów kubaturowych oraz przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 2. Na terenie, o pow. 0,3120 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 R ustala się: 1) przeznaczenie terenu: grunty rolne, użytkowanie wyłącznie rolnicze i ogrodnicze; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: utrzymanie rolniczego sposobu użytkowania terenu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości: 5) zasady obsługi komunikacyjnej: na zasadach dotychczasowych z dróg wewnętrznych poza granicą opracowania planu poprzez drogi dojazdowe do pól; 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie wyłącznie rolnicze - nie wprowadza się innej formy użytkowania terenu; 7) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości.

3. Na terenie, o pow. 0,4953 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 MN, U ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi zabudowie mieszkaniowej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy gospodarczej w celu wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu, b) zakaz generowania ruchu ciężarowego; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy do 20% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) kalenica budynku mieszkalnego równoległa do obowiązującej linii zabudowy, g) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniem w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, b) dopuszcza się scalenie działek w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z publicznej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 01 KD.Z,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1928

b) miejsca parkingowe na potrzeby własne i użytkowników funkcji usługowej należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny i minimum 1 na potrzeby prowadzonej działalności usługowej; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu w tym rozbiórkę istniejących w granicach terenu obiektów gospodarczych i ogrodzeń; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 4. Na terenie, o pow. 1,4475 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze - zabudowa zagrodowa; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w granicach terenu możliwa jest przebudowa, rozbudowa istniejących i lokalizacja nowych obiektów służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego w tym urządzeń i instalacji technicznych związanych z produkcją rolną oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i magazynowej, b) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy w oparciu o elewacje frontowe budynków mieszkalnych - według rysunku planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy do 22% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących jedno gospodarstwo rolne, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących jedno gospodarstwo rolne, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) dopuszcza się podział działki nr 34 według zasady określonej na rysunku planu, b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1600 m?, c) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 22,0 m; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z publicznej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 01 KD.Z, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 5. Na terenie, o pow. 1,1135 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1928

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zabudowa jednorodzinna lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy do 22% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla części terenu - według rysunku planu - położonej w zasięgu strefy ?W III? ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia według § 5 ust. 1 niniejszej uchwały; 5) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1100 m?, b) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 20,0 m, c) wewnętrzne granice wydzielanych działek według zasady określonych na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją ?5°; 6) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z drogi publicznej zbiorczej oznaczonej symbolem 01 KD.Z, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: a) użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy, b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu; 9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 6. Na terenie, o pow. 0,8718 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 20% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 65% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dach głównej bryły budynku symetryczny, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1928

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla części terenu - według rysunku planu - położonej w zasięgu strefy ?W III? ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia według § 5 ust. 1 niniejszej uchwały; 5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicach terenu funkcjonalnego; 6) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z dróg publicznych oznaczonych symbolami 03 KD.D i 01 KD.Z oraz wewnętrznej 08 KD.W, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z dróg publicznych, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny i minimum 1 na potrzeby prowadzonej działalności; 7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy niezgodnej z ustaleniami planu; 9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

7. Na terenie, o pow. 0,0039 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 E ustala się: 1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: lokalizacji obiektów związanych technologicznie z funkcją terenu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) zabudowa kubaturowa o parametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transformatorowej, b) dopuszcza się stację kontenerową o powierzchni zabudowy maksymalnie - 16,0 m?, c) powierzchnia terenu poza zabudową i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, d) możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu; 4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: wygrodzenie terenu w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; 5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 6) zasady obsługi komunikacyjnej: z publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KD.D; 7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obsługa terenów sąsiednich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną; 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy; 9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1% wzrostu wartości. 8. Na terenie, o pow. 0,4099 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy zmienna zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 20% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1928

e) dach głównej bryły budynku symetryczny, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) wydzielenie działek w granicach terenu funkcjonalnego, b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000 m?, c) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 20,0 m, d) wewnętrzne granice wydzielanych działek według zasady określonych na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją ?5°; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KD.D, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny i minimum 1 na potrzeby prowadzonej działalności; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) przebiegająca przez teren napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia do przebudowy, c) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 9. Na terenie, o pow. 0,0044 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 Kps ustala się: 1) przeznaczenie terenu: lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych i towarzyszącej infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: powierzchnia terenu poza elementami urządzeń technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: z przylegającej drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolami 03 KD.

D; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) obsługa miejscowości w zakresie odbioru i przesyłu ścieków sanitarnych, b) zasilanie z linii elektroenergetycznej 0,4 kV; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1% wzrostu wartości. 10. Na terenie, o pow. 0,4663 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zmiennych w odległościach określonych na rysunku planu, b) obowiązująca linia zabudowy zmienna zgodnie z rysunkiem planu,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1928

c) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 15% powierzchni działki, d) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, e) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, f) dach głównej bryły budynku symetryczny, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci w przedziale od 30° do 45°, g) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji, h) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy uwzględnić swobodny dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicach terenu funkcjonalnego; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KD.D, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 11. Na terenie, o pow. 0,5642 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalną linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 20% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dach głównej bryły budynku symetryczny, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) wydzielenie działek w granicach terenu funkcjonalnego, b) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie trzech działek w granicach terenu funkcjonalnego, c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1500 m?, d) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 35,0 m, e) wewnętrzne granice wydzielanych działek prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 03 KD.D z dopuszczalną tolerancją ?3° - zgodnie z rysunkiem planu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KD.D, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny i minimum 1 na potrzeby prowadzonej działalności;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1928

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: a) użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy, b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 12. Na terenie, o pow. 1,4443 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 12 RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze - zabudowa zagrodowa; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b) w granicach terenu możliwa jest przebudowa, rozbudowa istniejących i lokalizacja nowych obiektów służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego w tym urządzeń i instalacji technicznych związanych z produkcją rolną oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i magazynowej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązująca linia zabudowy w oparciu o elewacje frontowe budynków mieszkalnych - według rysunku planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksymalnie 35% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących gospodarstwo rolne, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni działki lub zespołu działek stanowiących gospodarstwo rolne, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°, f) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez lukarny, okna połaciowe i okna w ścianach szczytowych przy czym szerokość lukarny lub suma ich szerokości nie może przekraczać 1/3 szerokości elewacji; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniem w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicach terenu funkcjonalnego, c) dopuszcza się scalenie działek w ramach zespołu działek stanowiących jedno gospodarstwo rolne; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 03 KD.D i 05 KD.D, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z dróg publicznych, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 13. Na terenie, o pow. 3,1736 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 13 R ustala się: 1) przeznaczenie terenu: grunty rolne, użytkowanie wyłącznie rolnicze i ogrodnicze;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1928

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) utrzymanie rolniczego sposobu użytkowania terenu, b) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy uwzględnić swobodny dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicy terenu funkcjonalnego; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: na zasadach dotychczasowych z dróg wewnętrznych poza granicą opracowania planu; 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie wyłącznie rolnicze - nie wprowadza się innej formy użytkowania terenu; 7) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości.

14. Na terenie, o pow. 2,1652 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 14 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, b) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy uwzględnić swobodny dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązujące linie zabudowy zmienne zgodnie z rysunkiem planu, b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami 05 KD.D i 06 KD.W - zgodnie z rysunkiem planu, c) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 20% powierzchni działki, d) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, e) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, f) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) podział na działki według zasady określonej na rysunku planu, c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000 m?, d) wewnętrzne granice wydzielanych działek - według zasady i w odległościach określonych na rysunku planu z dopuszczalną tolerancją ?3°; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 05 KD.D oraz drogi wewnętrznej 06 KD.W, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) przebiegająca przez teren napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV do przebudowy, c) znajdująca się na terenie słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV do przeniesienia, d) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1928

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 15. Na terenie, o pow. 0,0046 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 15 E ustala się: 1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji obiektów nie związanych technologicznie z funkcją terenu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) zabudowa kubaturowa o parametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transformatorowej, b) dopuszcza się stację słupową lub kontenerową o pow. zabudowy maksymalnie - 16,0 m?, c) powierzchnia terenu poza zabudową i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, d) możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu, e) e) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy umożliwić swobodny dostęp w celu konserwacji rowu; 4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: wygrodzenie terenu w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; 5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 6) zasady obsługi komunikacyjnej: z publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 05 KD.D; 7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) obsługa terenów sąsiednich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, b) zasilanie z linii elektroenergetycznej 15 kV - według rysunku planu; 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy; 9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1% wzrostu wartości. 16. Na terenie, o pow. 0,0032 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 Kps ustala się: 1) przeznaczenie terenu: lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych i towarzyszącej infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: powierzchnia terenu poza elementami urządzeń technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: z przylegającej drogi publicznej dojazdowych oznaczonych symbolami 05 KD.

D; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) obsługa miejscowości w zakresie odbioru i przesyłu ścieków sanitarnych, b) zasilanie z linii elektroenergetycznej 0,4 kV; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1% wzrostu wartości. 17. Na terenie, o pow. 1,46 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze - zabudowa zagrodowa;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1928

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, c) w granicach terenu możliwa jest zmiana sposobu użytkowania przebudowa, rozbudowa istniejących i lokalizacja nowych obiektów służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego w tym urządzeń i instalacji technicznych związanych z produkcją rolną oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i magazynowej, d) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy umożliwić dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi o symbolu 05 KD.D oraz dalej równolegle do elewacji budynku mieszkalnego - zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 5% powierzchni terenu funkcjonalnego, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 85% powierzchni terenu funkcjonalnego, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniem w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej, na zasadach dotychczasowych: a) z publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 05 KD.D, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 18. Na terenie, o pow. 2,5613 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 18 R ustala się: 1) przeznaczenie terenu: grunty rolne, użytkowanie wyłącznie rolnicze i ogrodnicze; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) utrzymanie rolniczego sposobu użytkowania terenu, b) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy umożliwić dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicy terenu funkcjonalnego; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: na zasadach dotychczasowych z dróg wewnętrznych poza granicą opracowania planu; 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie wyłącznie rolnicze - nie wprowadza się innej formy użytkowania terenu; 7) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1928

19. Na terenie, o pow. 0,3185 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 19 MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, b) przy zagospodarowaniu zielenią otoczenia rowu należy uwzględnić swobodny dostęp o szerokości co najmniej 4,0 m w celu konserwacji rowu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązujące linie zabudowy poprowadzone w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi o symbolu 01 KD.

Z - zgodnie z rysunkiem planu, b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 7,0 m od granicy opracowania planu, c) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 20% powierzchni działki, d) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, e) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, f) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) wydzielenie terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, b) podział na działki według zasady określonej na rysunku planu, c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1300 m?, d) wewnętrzne granice wydzielanych działek prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi o symbolu 01 KD.Z z dopuszczalną tolerancją ?3° - zgodnie z rysunkiem planu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z drogi publicznej zbiorczej oznaczonej symbolem 01 KD.Z, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z drogi publicznej, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 20. Na terenie, o pow. 0,2936 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze - zabudowa zagrodowa; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b) w granicach terenu możliwa jest zmiana sposobu użytkowania przebudowa, rozbudowa istniejących i lokalizacja nowych obiektów służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego w tym urządzeń i instalacji technicznych związanych z produkcją rolną oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i magazynowej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1928

b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 25% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, wielospadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniem w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 5) zasady obsługi komunikacyjnej, na zasadach dotychczasowych: a) z publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KD.D, b) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu, b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały; 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze na bazie istniejącego zainwestowania - nie wprowadza się innej tymczasowej formy użytkowania terenu; 8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. 21. Na terenie, o pow. 1,2627 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 21 RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze - zabudowa zagrodowa; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 25% powierzchni działki, c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10,0 m, druga kondygnacja w poddaszu, e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35° do 45°; 4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych; 5) zasady obsługi komunikacyjnej: a) z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolem 03 KD.

D i 04 KD.D oraz drogi zbiorczej 01 KD.Z, b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z dróg publicznych, c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 6) zasady obsługi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.430

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1387

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.556

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.39

  uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1927

  uchwała Nr XVII/221/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dębno oraz likwidacji aglomeracji Dębno wyznaczonej rozporządzeniem Nr 42/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1926

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1925

  ogłoszenie Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1924

  uchwała Nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1923

  uchwała Nr XXX/379/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia i usługi publicznych szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.