Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.194

Tytuł:

uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 194
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 194

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211,212, 214, 215,219,220, 221, 222, 235 ust.1-3, 236 ust.1-4, 237, 242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz .1240) oraz uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy XLII/312/2010 z dnia 14 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwala co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości; 22.313.941 zł w tym: - dochody bieżące 19.131.281 zł - dochody majątkowe 3.182.660 zł § 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 22.564.167 zł w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie łącznej 18.645.839 zł 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.918.328 zł z czego : - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.524.890zł, w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z środków EFRROW 2.524.890 zł § 3. Planowany deficyt budżetu wynosi 250.226 zł Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy będzie przychód z tytułu zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 250.226zł § 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.949.106 zł w tym : - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ? paragraf 952? Przychody z zaciągniętych pożyczek , kredytów na rynku krajowym ? 1.949.106 zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.698.880 zł z przeznaczeniem: 1) paragraf 992 ?Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów a) spłaty kredytów w wysokości 1.118.820 zł b) spłaty pożyczek w wysokości 499.560 zł 2) paragraf 963?Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej? - spłaty pożyczek w wysokości 80.500

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 194 ?

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2012 w kwocie 4.297.180 zł na ; a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.226 zł b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.698.880 zł c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.348.074 zł w tym: - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.848.074 zł § 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012r wynikające z odrębnych ustaw tj.: 1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz. U. z 2008r Nr 25 poz.150 z późn. zm. ) wpływy z tytułu opłat i kar których mowa w art.402.ust.4-6 stanowiące dochód budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt. 2,3,8,915,16,21-25,29,31,32,38-42 ustawy. 2. Wyodrębnia się : a) Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.200 zł b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.200 zł . § 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.: 1. Stosowanie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2007r Nr 70 poz.473, z późn. zm. ) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 oraz dochody określone w art.11 tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 , poz.1485 z późn. zm.) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Ustala się: 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000zł 2) Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 7.600 zł 3) Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.400 zł 4) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCHODY 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM 75618 0480 851 85153 Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu WYDATKI OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 82.000 82.000

82.000 82.000 82.000 82.000 7.600 7.600 7.600

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 194 ?

4210 4300 85154

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600 7.000 74.400 69.600 14.200 600 13.600 55.400 23.500 31.400 500 4.800 4.800

4110 4170 4210 4300 4410 3030

Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe 2) wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.: 1. 1) Stosownie do art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizacje przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 z późn. zm.) 2. Wyodrębnia się środki na Fundusz Sołecki w wysokości 219.940 zł z czego dla: - Sołectwo Babicha w kwocie 11.831 zł - Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie 16.810 zł - Sołectwo Czajkowa w kwocie 20.950 zł - Sołectwo Dębiaki w kwocie 11.412 zł - Sołectwo Grochowe I w kwocie 17.845 zł - Sołectwo Grochowe II w kwocie 14.591 zł - Sołectwo Jaślany w kwocie 21.647 zł - Sołectwo Józefów w kwocie 7.715 zł - Sołectwo Ławnica w kwocie 23.070 zł - Sołectwo Malinie w kwocie 19.647 zł - Sołectwo Pluty w kwocie 7.050 zł - Sołectwo Sarnów w kwocie 12.792 zł - Sołectwo Tuszów Mały w kwocie 9.933 zł - Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie 24.647 zł w tym:

Lp Dział, rozdział, paragraf 1 010 01095 §4300 Planowane wydatki na 2012r 37.412 37.412 5.000

Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu ROLNICTWO I LEŚNICTWO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych(konserwacja rowów melioracyjnych) Sołectwo Czajkowa

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 194 ?

§4300 §4210 §4300 §4300 §4300 2 600 60016 §6060

Zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych) Sołectwo Grochowe II Zakup materiałów i wyposażenie(wymiana przepustów na rowach) Zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych) Sołectwo Józefów Zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych ) Sołectwo Malinie Zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych ) Sołectwo Pluty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przystanku autobusowego) Sołectwo Czajkowa Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych (remont dróg wewnętrznych) Sołectwo Borki Nizińskie Zakup materiałów i wyposażenia(remont nawierzchni dróg lokalnych) Sołectwo Dębiaki Zakup usług pozostałych (pogłębienie rowów wzdłuż drogi gminnej) Sołectwo Jaślany Zakup usług remontowych ( remont drogi dojazdowej do pól) Sołectwo Tuszów Mały ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych(utworzenie placu informacyjnego miejscowości) Sołectwo Grochowe II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia ( doposażenie budynku OSP ) Sołectwo Jaślany Zakup materiałów i wyposażenia (remont budynku OSP) Zakup usług pozostałych (remont budynku OSP) Sołectwo Ławnica Zakup usług remontowych (remont budynków OSP ) Sołectwo Malinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(rozbudowa domu strażaka) Sołectwo Czajkowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa wiaty przy budynku OSP ) Sołectwo Sarnów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia(doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej) Sołectwo Czajkowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej) Sołectwo Grochowe I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej Sołectwo Tuszów Narodowy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic i placów Zakup usług pozostałych(założenie dodatkowych lamp ulicznych) Sołectwo Dębiaki KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe

8.000 5.616 2.099 9.647 7.050 48.752 3.950 3.950

60017 §4270 §4210 §4300 §4270 3 750 75095 §4300 4 754 75412 §4210

44.802 16.810 2.412 15.647 9.933 6.591 6.591 6.591 56.862 56.862 6.000

§4210 §4300 §4270 §6050 §6050 5 801 80101 §4210 §6050

12.070 6.000 10.000 10.000 12.792 44.492 44.492 2.000 17.845

§6050

24.647

6

900 90015 §4300

9.000 9.000 9.000 16.831 16.831

7

926 92601

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 194 ?

§4210 §6050

Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie budynku sportowego) Sołectwo Ławnica Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa stadionu) Sołectwo Babicha Razem wydatki z funduszu sołeckiego

5.000 11.831 219.940

§ 8. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały § 9. Określa się ?Plan dochodów jednostek oświatowych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012?: 1) Plan dochodów w wysokości 343.460 zł 2) Plan wydatków w wysokości 343.460 zł 3) Szczegółowy podział dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości 1.460.178 zł 2) koszty w wysokości 1.460.178 zł 3) Zestawienie planowanych dochodów i kosztów zakładów budżetowych określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 2.679.127 zł z tego: DOCHODY:

Lp Dział, Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Rozdział, Paragraf 1 750 75011 § 2010 75045 § 2010 2 751 75101 Administracja publiczna Urzędu wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Klasyfikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3 852 85212 § 2010 85213 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kwota

84.929 84.529 84.529 400 400 1.298 1.298 1.298 2.592.900 2.573.900 2.573.900 6.200

§ 2010 85228

6.200 12.800

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 194 ?

§2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dochody

12.800

2.679.127

WYDATKI

1 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 .Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 § 4110 § 4120 75045 §4210 2 751 75101 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Kwalifikacja wojskowa Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych § 4300 3 852 85212 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4300 § 4370 § 4410 § 4440 § 4700 §3110 85213 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.496.683 6.200 84.929 84.529 84.529 84.529 84.529 70.633 11.850 2.046 400 400 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 2.592.900 2.573.900 2.573.900 77.217 59.817 44.217 3.000 7.400 1.200 4.000 17.400 6.000 7.000 1.000 500 2.400 500

6.200 6.200 6.200

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 194 ?

§ 4130 85228

Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

6.200 12.800 12.800 12.800 12.800 11.880 920 2.679.127

§ 4010 § 4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Razem wydatki

§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 422.800 złotych z tego: DOCHODY:

Lp Dział Rozdział paragraf 1 852 85213 Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota

Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem dochody

422.800 10.000

§2030 85214 §2030 85216 §2030 85219 §2030

10.000 214.500 214.500 112.300 112.300 86.000 86.000 422.800

WYDATKI :

1 852 85213 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki jednostek statutowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §4130 85214 Składka na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 Wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 85216 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 1.Wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 Świadczenia społeczne 422.800 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 214.500 214.500 214.500 214.500 112.300 112.300 112.300 112.300

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 194 ?

85219

Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

86.000 86.000 86.000 86.000 78.000 8.000 422.800

§4010 §4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Razem wydatki

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych , 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł. 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 40.000 zł 5. udzielania pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości 100.000 zł § 14. Dochody budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2012 r .

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu , rozdziału ,paragrafu 1 020 02095 0750 2 3 4 LEŚNICTWO Pozostała działalność a) dochody bieżące w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze ( wpływy za dzierżawę terenów łowieckich ) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 40002 6207 Dostarczanie wody b) dochody majątkowe w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach środków europejskich(Remont stacji uzdatniania wody w Jaślanach) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 6330 Drogi publiczne gminne b) dochody majątkowe w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( ?Przebudowa i poprawa systemu bezpieczeństwa sieci dróg gminnych w msc. Sarnów) TURYSTYKA 63095 6207 Pozostała działalność b) dochody majątkowe w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach środków europejskich ( ?Inwestycje i turystyka-szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej)

Plan na 2012r.w zł 5 250 250 250 250

400

1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

600

60.711 60.711 60.711 60.711

630

143.717 143.717 143.717 143.717

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 194 ?

700 70004 0830 70005 0470 0750

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług ( obsługa Ośrodka Zdrowia) Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące w tym : wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( dochody z najmu lokali) b) dochody majątkowe w tym: 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Grochowe, Jaślany , Dębiaki) INFORMATYKA 72095 6207 Pozostała działalność b) dochody majątkowe w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach środków europejskich (Projekt partnerski-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ?PseAP?) ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 2010 75023 0690 0920 75045 2010 75095 6207 Urzędy Wojewódzkie a) dochody bieżące w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin a)dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) Pozostałe odsetki Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność b) dochody majątkowe w tym: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa a)dochody bieżące w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 6207 Ochotnicze Straże Pożarne b) dochody majątkowe w tym: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Budowa parkingu oraz zagospodarowanie placu wokół budynku OSP w Grochowem II)

1.370.078 40.000 40.000 40.000 1.330.078 58.078 1.397 56.681

1.272.000 1.272.000

720

290.719 290.719 290.719 290.719

750

114.429 84.529 84.529 84.529 4.500 4.500 2.500 2.000 400 400 400 25.000 25.000 25.000

751

1.298 1.298 1.298 1.298 25.000 25.000 25.000 25.000

754

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 194 ?

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM 75601 0350 0910 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych a) dochody bieżące w tym: - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące w tym: 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 75616 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportu podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące w tym: 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910 75618 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportu podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) dochody bieżące w tym: 0410 0460 0480 75621 0010 0020 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin a) dochody bieżące w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe a) dochody bieżące w tym: pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin a) dochody bieżące w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa

5.848.411

10.100 10.100 10.000 100 1.062.183 1.062.183 817.356 23.543 34.295 39.012 8.000 135.065 4.912 1.346.977 1.346.977 734.842 298.127 18.354 133.032 8.000 111.500 43.122 111.500 111.500 21.500 8.000 82.000 3.317.651 3.317.651 3.037.651 280.000 8.964.738 5.474.732 5.474.732 5.474.732 3.420.046 3.420.046 3.420.046 10.000 10.000 10.000 59.960 59.960 59.960

758

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 194 ?

801 80104 0690 80195 2007

OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat ( opłaty za przedszkola) Pozostała działalność a) dochody bieżące w tym: dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. ( Realizację programu pt. ?Równy start ? poszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie?) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące w tym: 2010 0980 85213 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpływy tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacany za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) dochody bieżące w tym 2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 2030 2007 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe a) dochody bieżące w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej a) dochody bieżące w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin dotacja celowa w ramach programów finans.

z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy( Realizacja programu ?Czas na aktywność w gminie Tuszów Narodowy) Dotacja celowa z budżetu krajowego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) dochody bieżące w tym: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 2440 2330 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody bieżące w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej

264.399 50.000 50.000 50.000 214.399 214.399 182.389

2009 852

32.010 3.196.700 2.575.900 2.575.900 2.573.900 2.000 16.200 16.200 6.200 10.000 214.500 214.500 214.500 112.300 112.300 112.300 265.000 265.000 86.000 170.000

2009 85228

9.000 12.800 12.800 12.800 657.778 657.778 657.778 592.000 65.778 10.200 4.000

853

900

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 194 ?

a) dochody bieżące w tym: 2370 90019 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska a) dochody bieżące w tym: 0690 921 92109 6207 Wpływy z różnych opłat ( opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby b) dochody majątkowe w tym: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(Remont oraz modernizacja elewacji zew. Świetlicy wiejskiej w Sarnowie) Pozostała działalność b) dochody majątkowe w tym: 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(Rozbudowa i remont Domu Ludowego w Jaślanach) Ogółem dochody

4.000 4.000 6.200 6.200 6.200 315.513 22.820 22.820 22.820

92195

292.693 292.693 292.693

22.313.941

§ 15. Plan wydatków budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2012 rok.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału 1 010 01009 2 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ? Spółki wodne 01030 Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące, z tego ; 1)dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki - 37.412 Sołectwo Czajkowa, Grochowe II, Józefów, Malinie, Pluty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wymiana przepustów) 4300 Zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych) 020 02095 LEŚNICTWO Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego; 5.616 31.796 12.000 12.000 12.000 5 130.862 12.000 12.000 12.000 12.000 Plan na 2012r

6.450 6.450 6.450 6.450 112.412 112.412 112.412 112.412 45.000 30.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 194 ?

1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych(opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów) 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 2. Wydatki majątkowe z tego ; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( remont stacji uzdatniania wody w Jaślanach działania objętego PROW na lata 20072013) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 60013 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 2. Wydatki majątkowe, z tego; 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 2. Wydatki majątkowe, z tego; 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)w11) 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2.

Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatki na budowę drogi nr 10 3631 R w msc. Sarnów) Fundusz sołecki ? 3.950 Sołectwo Czajkowa 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zakup przystanku autobusowego) 60017 Drogi wewnętrzne 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki zawiązane z realizacja zadań statutowych 4270 Zakup usług remontowych Fundusz sołecki ? 44.802 Sołectwo Borki Nizińskie, Dębiaki, Jaślany, Tuszów Mały 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (remont nawierzchni dróg lokalnych) 4270 Zakup usług remontowych(remont dróg lokalnych) 4300 Zakup usług pozostałych(pogłębienie rowów wzdłuż drogi gminnej) 2. Wydatki majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup drogi w msc. Czajkowa) 630 63095 TURYSTYKA Pozostała działalność

12.000 12.000 12.000 1.500.000 1.5000.000 1.500.000 100.000 1.050.000

350.000 1.357.375 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 692.573 486.250 486.250 20.000 20.000 466.250 71.2500 300.000 95.000 206.323 202.373

3.950 264.802 244.802 244.802 244.802 200.000

2.412 26.743 15.647 20.000 20.000 159.685 159.685

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 194 ?

2. Wydatki majątkowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ? Inwestycje i turystyka-szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniejdotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestycje i turystyka-szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 700 70004 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Wydatki bieżące z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych ,w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 1.Wydatki bieżące z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych w tym; b) wydatki zawiązane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 720 72095 INFORMATYKA Pozostała działalność 2.Wydatki majątkowe z tego ; 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ?PS e APPodkarpacki system e- Administracji Publicznej- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ?Projekt partnerski ? Podkarpacki System e-Administracja Publicznej ?(PS e AP) 6059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1.Wydatki bieżące z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143.717

15.968 63.800 63.800 63.800 63.800 42.800 2.500 300 40.000 21.000 11.000 10.000 160.000 50.000 50.000 49.000 35.000 35.000 14.000 14.000 1.000 1.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 342.024 342.024 342.024 290.719

51.305 2.582.041 84.529 84.529 84.529 84.529 70.633

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 194 ?

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75022 Rady gmin 1. Wydatki bieżące z tego; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy Gmin 1. Wydatki bieżące z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym ; a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.

Wydatki majątkowe , w tym; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy) 75045 Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące, z tego; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące , z tego ; 1 )wydatki jednostek budżetowych, w tym;

11.850 2.046 60.000 60.000 2.000 2.000 2.000 58.000 58.000 2.347.548 2.128.426 2.147.548 1.814.348 1.351.348 93.000 200.000 30.000 70.000 70.000 333.200 115.000 15.000 1.000 100.000 8.000 3.000 18.000 13.500 15.000 32.700 12.000 200.000 200.000 400 400 400 400 400 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000 5.000 69.564 25.591 25.591

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 194 ?

a) wynagrodzenia i składniki id nich naliczone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja zdań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki ?6.591 Sołectwo Grochowe II 4300 Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie zielonego placu w miejscowości Grochowe) 2. Wydatki majątkowe , w tym; 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ? Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6059 ? Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące z tego; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 754 75403 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jednostki terenowe policji 1) Wydatki bieżące, z tego; 3)dotacje na zadania bieżące 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 1) Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne składki i opłaty Fundusz sołecki ? 34.070 Sołectwo Jaślany, Ławnica, Malinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup samochodu )

10.000 10.000 15.591 2.000 7.000

6.591 43.973 25.000

18.973 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 317.362 2.000 2.000 2.000 2.000 310.862 163.070 151.070 26.000 26.000 125.070 27.000 13.000 15.000 1.000 14.000 21.000

18.070 10.000 6.000 12.000 12.000 147.792 20.000 45.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 194 ?

Fundusz sołecki-22.792 Sołectwo Czajkowa, Sarnów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Czajkowej, Budowa wiaty przy bud. OSP Sarnów 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ? Budowa parkingu oraz zagospodarowanie placu wokół budynku OSP w Grochowem II? w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? Budowa parkingu oraz zagospodarowanie placu wokół budynku OSP w Grochowem II Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75414 Obrona cywilna 1.Wydatki bieżące, z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych, z tego; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75421 Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące z tego ; 1) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługa długu krajowego 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1.

Wydatki bieżące , z tego 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ; b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4810 Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna 130.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000zł 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.792

25.000

35.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 500 500 500 500 500 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

8.861.170 5.435.127 5.392.635 5.156.791 4.412.738 3.481.334 234.800 570.077 97.527 29.000 744.053 252.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 194 ?

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Fundusz sołecki ? 2.000 Sołectwo Czajkowa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-doposażenie placu zabaw przy szkole 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 2. Wydatki majątkowe, w tym: Fundusz sołecki ? 42.492 Sołectwo Grochowe I, Tuszów Narodowy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie placu zabaw przy szkole 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80104 Przedszkola (Jaślany) 1. Wydatki bieżące , z tego ; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na fundusz pracy b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80104 Przedszkole (Ławnica, Sarnów ) 1. Wydatki bieżące, z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.000 166.500 30.000 2.950 50.270 5.900 10.000 8.700 15.000 192.233 3.500

2.000 235.844 219.844 16.000 42.492

42.492 394.730 394.730 371.330 354.530 280.030 18.000 48.600 7.900 16.800 16.800 23.400 23.400 236.180 236.180 223.558 212.158 168.555 10.115 28.813 4.675 11.400 11.400 12.622 12.622 153.962 153.962 149.214 103.214

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 194 ?

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże krajowe służbowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80110 Gimnazja 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże krajowe służbowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym; b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych

72.633 15.480 12.177 1.924 1.000 46.000 6.000 20.000 3.000 3.000 1.000 1.000 500 500 9.500 1.500 4.748 4.748 1.681.488 1.681.488 1.608.362 1.351.324 1.052.951 77.235 183.814 29.824 7.500 257.038 120.000 1.000 30.000 20.000 2.700 10.000 1.600 1.500 3.000 1.800 59.438 6.000 73.126 67.126 6.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 194 ?

4300 Zakup usług pozostałych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące z tego; 1)wydatki jednostki budżetowej b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, gimnazjum 1.Wydatki bieżące z tego: 1)Wydatki jednostki budżetowej a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ?Młodzi wspaniali? 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego ? realizacja projektu z programu Kapitał Ludzki pn.? Równy start ? poszerzenie edukacji przedszkolnej w Gminie Tuszów Narodowy ? 163.706,00 zł, ?Przedszkola czas zacząć? ? 50.693,00zł w tym; 1.Poszerzenie edukacji przedszkolnej ? Ławnica 1.Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy b)wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300.000 40.513 40.513 40.513 40.513 40.513 371.771 371.771 371.771 358.631 282.238 20.285 45.686 10.422 13.140 13.140 247.399 33.000 33.000 2.000 1.000 1.000 29.000

163.706 163.706 156.275,60 147.369,60 82.714,48 13.133,60 13.750,72 2.183,36 26.507,17 6.508,83 2.219,04 352,40 8.906 1.549,28 246 5.096,18 809,18 517,79 82,21 522,41

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 194 ?

4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.Projekt ?Przedszkola czas zacząć? ? punkt przedszkolny w miejscowości Sarnów 1.Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki z realizacja ich zadań statutowych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże krajowe służbowe 2) wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 852 85201 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo ? wychowawcze 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych , w tym; a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

82,95 7.430,40 6.412,24 1.018,16 50.693 50.693 48.338,72 24.075,34 3.820,90 3.791,75 601,77 615,31 97,65 13.235,45 2.100,55 2.354,28 766,27 874,61 615,68 97,72 82.000 7.600 7.600 7.600 7.600 600 7.000 74.400 74.400 69.600 14.200 600 13.600 55.400 23.500 31.400 500 4.800 4.800 3.843.979 44.850 44.850 44.850 38.550 25.000 1.300 5.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 194 ?

4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, z tego; 1) wydatki jednostek budżetowych , w tym; a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże krajowe służbowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rządowe 1. Wydatki bieżące , z tego; 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 1. wydatki bieżące, z tego; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące, z tego; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

650 6.600 6.300 1.000 4.000 100 1.200 2.573.900 2.573.900 77.217 59.817 44.217 3.000 7.400 1.200 4.000 17.400 6.000 7.000 1.000 500 2.400 500 2.496.683 2.496.683 18.700

18.700 18.700 18.700 18.700 254.500 254.500 254.500 254.500 2.000 2.000 2.000 2.000 140.375 140.375 140.375 140.375 465.600 465.600 286.600 263.100

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 194 ?

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże krajowe służbowe 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego ? realizacja projektu z programu systemowego ?czas na aktywność w gminie Tuszów Narodowy? POKL 07.01.01-18-074/08-00 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4127 Składki na FP 4129 Składki na FP 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4447 Odpis na ZFŚS 4449 Odpis na ZFŚS 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych 85295 Pozostała działalność 1.Wydatki bieżące , z tego (GOPS) 1)wydatki jednostek budżetowych, tego b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

203.000 16.000 33.700 5.400 5.000 23.500 5.000 6.500 2.000 1.500 7.000 1.500 179.000

94.856 5.024 570 30 14.780 780 1.460 77 684 36 55.560 2.943 2.090 110 57.290 57.290 57.090 51.390 31.500 1.300 7.300 1.150 10.140 5.700 4.500 1.200 200 200 286.764 260.000 160.000 160.000 160.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 194 ?

terytorialnego 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 1. Wydatki bieżące , z tego ( Prace społeczne ) 1)wydatki jednostek budżetowych , z tego; b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 3) dotacje na cele bieżące 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 85311 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące , z tego 2) dotacje na zadania bieżące 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące , z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych 2. Wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa stacji zlewczej ścieków sanit.) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( opracowanie dokumentacji studium wykonalności kanalizacji sanitarnej ) 90002 Gospodarka odpadami 1.Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w gminie 1.Wydatki bieżące, z tego; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 1. Wydatki bieżące, z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym; b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki ? 9.000 Sołectwo Dębiaki 4300 Zakup usług pozostałych-założenie dodatkowych lamp 2. Wydatki majątkowe , w tym; 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ( dodatkowe oświetlenie ) 9.000 79.668 79.668 100.000 100.000 26.764 1.000 1.000 1.000 24.000 24.000 1.764 1.764 657.778 657.778 657.778 657.778 657.778 864.012 255.000 20.000 20.000 20.000 20.000 235.000 150.000 85.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 388.668 309.000 309.000 309.000 220.000 80.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 194 ?

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące, z tego ; 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4300 Zakup usług pozostałych ?realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych

26.200 26.200 26.200 26.200 2.200 4.000 20.000 24.144 24.144 24.144 24.144 1.021.450 249.523 210.000 210.000 210.000 39.523 22.820

90095

Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego; 3)dotacja na zadania bieżące 2310 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( dopłata do MKS )

921 92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, z tego; 3)dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2. Wydatki majątkowe , w tym; 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ? Remont oraz modernizacja elewacji zew. Świetlicy wiejskiej w Sarnowie ? w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ?Remont oraz modernizacja elewacji zew. Świetlicy wiejskiej w Sarnowie? Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 92116 Biblioteki 1. Wydatki bieżące, z tego 3)dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wydatki bieżące, z tego 3)dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych(dotacje dla kościołów zabytkowych w gminie wpisanych do rejestru zabytków) 92195 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego 3)dotacje na zadania bieżące 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia ?Jaślaniacy?) 2. Wydatki majątkowe , w tym; 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja Projektu ? Rozbudowa i remont domu ludowego w Jaślanach ? w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? Rozbudowa i remont domu ludowego w Jaślanach ? Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

16.703 252.910 252.910 252.910 252.910 36.000 36.000 36.000 36.000

483.017 3.000 3.000 3.000 480.017 292.693

187.324 135.331 16.831 5.000

926 92601

KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 1.Wydatki bieżące z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 26 ? Poz. 194 ?

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Fundusz sołecki ? 5.000 Sołectwo Ławnica 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(doposażenie budynku komunal
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193

  uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192

  uchwała nr XVIII/95/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191

  uchwała nr X(54)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dynów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i ustalenia odpłatności za korzystanie z przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190

  uchwała nr XXIV/105/2011 Rady Gminy Bircza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Bircza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.