Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/188/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1941
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 1941

UCHWAŁA NR XVII/188/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.393.2012.AS2 z dnia 30 maja 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 9 pkt 3, § 13 pkt 11) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVIII/459/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka, zwany dalej planem, obejmującym obszar zgodnie z rysunkiem planu. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym wraz z numerem; 3) nieprzekraczalne linia zabudowy; 4) strefa ochrony krajobrazu kulturowego; 5) strefa ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się: 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1941

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków, z uwzględnieniem § 10 pkt 2 uchwały, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; 3) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnie terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wiaty); 4) przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbo-

gacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa; 6) urządzeniach i obiektach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; 7) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów. § 6. Określa się następujące kategorie usług: 1) finanse ? obiekty usługowe związane z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; 2) gastronomia i rozrywka ? restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, winiarnie, obiekty działalność kateringowa oraz placówki gastronomicznorozrywkowe jak kluby bilardowe, kręgielnie, itp.; 3) handel detaliczny ? obiekty usługowe związane ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; 4) niepubliczne usługi oświaty ? usługi związane z prowadzeniem niepublicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia, wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury; 5) obsługa firm i klienta ? usługi biurowe: związane z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań i projektów, reklamą oraz działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, biura i agencje turystyczne, biura podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna, siedziby firm i urzędów, itp.; 6) usługi drobne ? należy przez to rozumieć usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawę artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 1941

i sauny, solaria, gabinety masażu, usługi szewskie, krawieckie, rymarskie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, lutnicze, pralnicze, wynajem i wypożyczanie, wypożyczalnie filmów, itp.; 7) zdrowie i opieka społeczna ? usługi związane z działalnością przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.; 8) obsługa komunikacji ? usługi związane z obsługą ruchu drogowego takie jak: parkingi, miejsca postojowe i garaże z wyłączeniem: stacji paliw, stacji diagnostyki pojazdów, warsztatów samochodowych. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach. § 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 2) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi; 3) poszczególne tereny zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem, zalicza się: a) 1MN do 4MN do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) 1MW do 4MW do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, c) 1MN do 4MN, 1MW do 4MW, 1UP, 2UP, 1U do 4U w przypadku lokalizacji inwestycji związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży teren taki należy zaliczyć do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 5) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 6) ograniczenie określone w pkt 5 nie dotyczy inwestycji realizujących na danym terenie przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające, inwestycji związanych z realizacją dróg, parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. § 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach której: a) nowa zabudowa powinna nawiązywać do budownictwa regionalnego z uwzględnieniem parametrów określonych w treści uchwały; b) umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione; 2) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej (obszar ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków): a) w której prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia niezinwentaryzowanych zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków, b) dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków, przeprowadzenie badań archeologicznych, w zakresie określonym przez organ konserwatorski, c) badania archeologiczne prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków; 3) art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) należy stosować odpowiednio. § 10. Ustalenia ogólne dotyczące linii zabudowy oraz gabarytów obiektów: 1) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w rozdziale 3 w ustaleniach dla terenów, chyba, że z rysunku planu wynika inaczej; 2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 1941

a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; 3) wysokość budynków należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych; 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać warunki: a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż: ? 7 m dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszojezdnych, które zapewniają obsługę komunikacyjną do 6 działek budowlanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; ? 10 m dla dróg wewnętrznych, które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek budowlanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; ? 12 m dla dróg wewnętrznych, których długość jest większa niż 250 m licząc od skrzyżowania z drogą publiczną oraz które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek budowlanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych; c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych; d) minimalna szerokość pasa ruchu: ? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m. § 12. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 1) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się realizację na danej działce budowlanej nie więcej niż 2 wolno stojące budynki niemieszkalne (budynek gospodarczy, garaż, budynek usługowy); 2) przez obszar planu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV;

3) wyznacza się strefę wolną od zabudowy w zakresie zgodnie z lit. c), o szerokości 5 m po obu stronach od osi linii energetycznych średniego napięcia 20 kV: a) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejącej linii średniego napięcia SN, b) dopuszcza się realizację linii średniego napięcia SN jako linii kablowych, c) w granicach strefy od napowietrznej linii średniego napięcia SN obowiązują ustalenia: ? zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ? zakaz sadzenia drzew, ? zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów; 4) dla budynków istniejących w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały lub ich części a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale: a) dopuszcza się ich remont i bieżącą konserwację oraz rozbiórkę, b) ewentualną odbudowę, przebudowę, nadbudowę budynków lub ich części nie spełniających ustaleń w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się w tym zakresie jedynie w istniejącym obrysie budynku bądź fundamentów a także zgodnie z parametrami określonymi w uchwale. § 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.) z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych; 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem; 5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, z: rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla ce-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 1941

6)

7)

8)

9) 10)

11)

lów przeciwpożarowych, indywidualnych ujęć, o których mowa w lit. c), b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, c) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/ /dobę; w zakresie odprowadzenia ścieków: a) ustala się docelowy sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej; w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu i/lub do cieków wodnych znajdujących się na terenie planu lub magazynowanie w zbiornikach zgodnie z przepisami odrębnymi; w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach, b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: a) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem; na obszarze objętym planem może występować sieć drenarska. W przypadku jej uszkodzenia należy powiadomić zarządcę sieci drenarskiej a następnie dokonać naprawy na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi melioracji wodnych.

§ 14. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN do 4MN ? tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym; 2) uzupełniające ? usługi z zakresu: a) finansów, b) gastronomii i rozrywki, c) handlu detalicznego, d) niepublicznych usług oświaty, e) obsługi firm i klienta, f) usług drobnych, g) zdrowia i opieki społecznej. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolno stojących budynkach usługowych; 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu w odległości 6 m od strony dróg, lecz nie mniej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 3) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m; 5) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 6) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się dowolne formy dachów. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%, b) co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 1941

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) ustala się wskaźnik co najmniej 675 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynkach jednorodzinnych; b) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; c) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług oświatowych, ich powierzchnia nie może przekroczyć 150 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, d) nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: a) 800 m2 dla jednego budynku typu wolno stojącego, b) 500 m2 dla jednego segmentu budynku typu bliźniaczego; 2) szerokość frontu działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: a) 18 m dla budynku typu wolno stojącego, b) 16 m dla jednego segmentu budynku typu bliźniaczego; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: ustala się zakaz realizacji nowych zjazdów do drogi oznaczonej symbolem 1KDZ. 7. Tereny 1MN do 4MN znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w §9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. 8. Na terenach 1MN do 4MN ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to garaże;

2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW do 4MW ? tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające ? usługi z zakresu: a) finansów, b) gastronomii i rozrywki, c) handlu detalicznego, d) niepubliczne usługi oświaty, e) obsługi firm i klienta, f) usług drobnych, g) zdrowia i opieki społecznej. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolno stojących budynkach usługowych; 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy, dla terenu: a) 1MW, 3MW i 4MW w odległości 6 m od strony dróg publicznych i ciągu pieszo-jezdnego, lecz nie mniej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, b) 2MW w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, c) ustalenia lit. a) nie obowiązują przy modernizacji, nadbudowie i remoncie budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać czterech; 3) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 4) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 1941

może przekraczać 12 m dla dachów płaskich a w przypadku zastosowania dachów stromych (min. 300 spadku połaci dachowych) 14 m; 5) wysokość budynków usługowych, gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 6) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się dowolne formy dachów. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć: dla terenu 1MW, 3MW i 4MW ? 35%, dla terenu 2MW ? 70%; b) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej na terenie 1MW, 3MW i 4MW należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) ustala się wskaźnik co najmniej 120 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych; b) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300 m2 oraz 50% powierzchni całkowitej wielorodzinnego budynku mieszkalnego; c) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług oświatowych, ich powierzchnia nie może przekroczyć 150 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, d) nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 1500 m2; 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 16 m; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150. 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: ustala się zakaz realizacji

nowych zjazdów do drogi oznaczonej symbolem 1KDZ. 7. Tereny 1MW, 2MW, 3MW i 4MW znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w §9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w §9 pkt 2 uchwały.?. 8. Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UP i 2UP ? tereny usług publicznych, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe - usługi: a) sportu i rekreacji, b) oświaty, c) kultury, d) zdrowia i opieki społecznej, e) administracji; 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, dla terenu: a) 1UP ? dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki, b) 2UP ? w odległości 6 m od linii rozgraniczającej dróg; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać 2; 3) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 9 m; 5) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 6) zasady kształtowania dachów:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 1941

a) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 300a 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką, w kolorze ceglastym matowym, b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic) z zachowaniem wymogów określonych w lit. a), c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć ? 50%; b) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 4. 4. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 500 m2; 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10 m; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: 1) obsługę komunikacyjna terenu 1UP należy zapewnić z ciągu pieszo-jezdnego 2KDPj; 2) obsługę komunikacyjna terenu 2UP należy zapewnić z drogi 3KDD. 6. Tereny 1UP i 2UP znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały;

?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. 7. Na terenach 1UP i 2UP ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych co najmniej: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ? tereny usług, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe - usługi z zakresu: a) finansów, b) gastronomii i rozrywki, c) handlu detalicznego, d) niepublicznych usług oświaty, e) obsługi firm i klienta, f) usług drobnych, g) zdrowia i opieki społecznej; 2) uzupełniające: funkcja mieszkaniowa o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2 dla danej działki budowlanej. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy: a) 1U ? w odległości 6 m od linii rozgraniczającej od strony terenu 1KDPj i 2 KDPj oraz zgodnie z rysunkiem planu od strony drogi 1KDD, b) 2U ? w odległości 6 m od linii rozgraniczającej od strony drogi 1KDD oraz 5 m od strony drogi 2KDD; 2) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m; 4) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 5) zasady kształtowania dachów: a) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 30oa 45o, kryte dachówką ceramiczną, cemen-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 1941

tową lub blachodachówką, w kolorze ceglastym matowym, b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic) z zachowaniem wymogów określonych w lit. a), c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 65%, b) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150 m2, b) nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 1000 m2; 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 16 m; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjna należy zapewnić odpowiednio z dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych. 7. Tereny 1U i 2U znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?.

8. Na terenach 1U i 2U ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) dla funkcji mieszkaniowej ? 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 2) dla usług: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3U i 4U ? tereny usług, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe ? usługi z zakresu: 1) finansów; 2) gastronomii i rozrywki; 3) handlu detalicznego; 4) niepublicznych usług oświaty; 5) obsługi firm i klienta; 6) usług drobnych; 7) zdrowia i opieki społecznej. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy: dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 2) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 4) zasady kształtowania dachów: a) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 300a 450, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką, w kolorze ceglastym matowym, b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic) z zachowaniem wymogów określonych w lit. a),

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 1941

c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych, d) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu: powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 65%; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150 m2, b) nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust.

5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 1000 m2; 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 16 m; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjna należy zapewnić odpowiednio z dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych. 7. Tereny 3U i 4U znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w §9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. 8. Na terenach 3U i 4U ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2,

2) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ? tereny obsługi komunikacji, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: obsługa komunikacji. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony drogi 1KDD, 3KDD i ciągu pieszo-jezdnego 2KDPj; 2) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 4) zasady kształtowania dachów: a) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 300a 600, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką, w kolorze ceglastym matowym, b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic) z zachowaniem wymogów określonych w lit. a), c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 70%, b) co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 1941

1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 1000 m2; 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 18 m; 3) dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2; 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 150; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 4 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne oraz działek innych niż przeznaczonych dla realizacji przeznaczenia podstawowego. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjna należy zapewnić odpowiednio z dróg publicznych i ciągu pieszo-jezdnego. 7. Teren 1KS znajduje się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.

?. 8. Na terenie 1KS ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ? teren urządzeń elektroenergetyki ustala się przeznaczenie podstawowe: lokalizacja stacji transformatorowych. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, dla zabudowy kubaturowej, jak na rysunku planu w odległości: dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 2) liczba kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać jednej; 3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m. 3. Teren 1E znajduje się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ? teren drogi klasy ?Z? zbiorcza ustala się przeznaczenie podstawowe: droga publiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1955D. 2. Dla terenu 1KDZ: 1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; 2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu, 3) realizacje ewentualnej ścieżki rowerowej zaleca się, na zasadzie kontynuacji, po wschodniej stronie drogi. 3. Teren 1KDZ znajduje się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. § 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD ? tereny dróg klasy ?D? dojazdowe ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) dla drogi 1KDD, 2KDD ? w istniejących liniach rozgraniczających, b) dla drogi 3KDD ? 10 m; 2) obowiązek zachowania trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu. 3. Tereny 1KDD, 2KDD i 3KDD znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. § 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDPj do 5KDPj ? tereny ciągów pieszo-jezdnych ustala się przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo-jezdne. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) dla 1KDPj, 3KDPj, 4KDPj i 5KDPj ? w istniejących liniach rozgraniczających, b) dla 2KDPj ? 7 m. 2) obowiązek zachowania trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu. 3. Tereny 1KDPj, 2KDPj, 3KDPj, 4KDPj i 5KDPj znajdują się w granicach strefy: 1) ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; ?2) OW ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały.?. § 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW ? tereny dróg we-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 1941

wnętrznych ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) dla 1KDW ? 10 m, b) dla 2KDW ? 8 m. 2) obowiązek zachowania trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4 Przepisy końcowe § 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 1941

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/188/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 1941

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/188/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.

zm.) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, polegające na wybudowaniu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD oraz publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDPj, 2KDPj i 5KDPj wraz z niezbędnym uzbrojeniem. § 2. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych. 2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości budżetowych gminy oraz zasadności jej realizacji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/440/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo ? wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/475/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4063

  uchwała nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/473/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/421/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/91/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra "

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 742/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty nr X/66/11 z dnia 31 maja 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działki nr 485/3, AM-2, obręb Kostomłoty

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 763/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XII/58/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Solnej w Świebodzicach obręb Pełcznica 2

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 756/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/61/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Św. Ojca Pio w Świebodzicach obręb Śródmieście 3

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 755/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/57/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr XII/57/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.