Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska Białogardu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1955
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1955

UCHWAŁA NR XXIV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 46, poz. 236, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się Żłobek Miejski, zwany dalej ?Żłobkiem?. § 2. Siedzibą Żłobka jest Białogard. § 3. Żłobek jest miejską jednostką budżetową. § 4. Ustala się oraz nadaje Żłobkowi statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 5. 1. Żłobek wyposaża się w majątek obejmujący następujące składniki: 1) część nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 383/3 w obrębie 006 miasta Białogard zabudowanej budynkiem przeznaczonym na działalność oświatowo - wychowawczą; 2) mienie ruchome znajdujące się w zarządzie Przedszkola Miejskiego Nr 3 ?Niezapominajka? w Białogardzie, związane z działalnością oddziału żłobkowego, przekazane Żłobkowi w zarząd, określone w protokole zdawczo ? odbiorczym. 2. Żłobek przejmuje należności i zobowiązania Przedszkola Miejskiego Nr 3 ?Niezapominajka? w Białogardzie, związane z działalnością likwidowanego oddziału żłobkowego. § 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/294/01 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej wykonywania zadania Miasta w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 2 § 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Leszczyk

08:20:44

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1955

Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1955

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1955
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.232

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.271

  uchwała nr 85/VII/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2898

  uchwała nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.49

  uchwała nr 169/XVI/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia i ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Żorach

 • DZ. URZ. 2011.371.3195

  uchwała nr X/42/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1954

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1953

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Chojna w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1952

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Maszewo w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Maszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1951

  uchwała Nr 124/XXIV/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1950

  uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci szkolnej, sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.