Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska Białogardu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1956
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1956

UCHWAŁA NR XXIV/191/2012 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 58 ust.1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 46, poz. 236, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa wysokość opłat wnoszonych przez rodziców na rzecz Miasta Białogard z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard. § 2. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi miesięcznie: 1) 168 zł; 2) 150 zł ? jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 222, poz. 1455 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212). 2. Zwalnia się częściowo rodziców dzieci, na które pobierany jest zasiłek rodzinny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku ? w wysokości 20 % opłaty określonej w ust. 1 pkt 2, jeżeli ze żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci. § 3. Wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki w żłobku wynosi 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. § 4. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 6,50 zł dziennie. 2 § 5. W uchwale Nr LXX/488/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 134, poz. 2679 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 1356) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białogard;?;

08:20:33

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1956

2) uchyla się § 4; 3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Nie pobiera się opłat określonych w § 2 za dni nieobecności dziecka w przedszkolu.?. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Leszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1632

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Białogard z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1411

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Białogard z wykonania budżetu Miasta Białogard za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.464

  uchwała nr XXXV/252/09 Rady Miasta Białogard z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1175

  uchwała nr LXIV/439/10 Rady Miasta Białogard z dnia 19 maja 2010r. w sprawie planu sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto Białogard oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1174

  uchwała nr LXIV/436/10 Rady Miasta Białogard z dnia 19 maja 2010r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białogard oraz granic ich obwodów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1954

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1953

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Chojna w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1952

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Maszewo w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Maszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1951

  uchwała Nr 124/XXIV/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.