Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska w Karlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1957
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1957

UCHWAŁA NR XXIV/233/12 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 2230, poz. 1373) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały lub z powodu znęcania się nad nimi zostaną odebrane czasowo właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza będą umieszczane w gospodarstwie rolnym w miejscowości Daszewo 9, 78-230 Karlino w celu zapewnienia właściwej opieki.?. 2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Szczegółowy sposób opieki nad zwierzętami gospodarskimi umieszczonych w gospodarstwie rolnym określa umowa zawarta z właścicielem gospodarstwa.?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012 pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Karlina.

08:20:23

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1957

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gwóźdź
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.480

  uchwała nr XLV/405/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Karlino?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.992

  uchwała nr XLIX/436/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karlino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.786

  uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1005

  uchwała Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.406

  uchwała nr XLV/404/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1954

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1953

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Chojna w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1952

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Maszewo w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Maszewo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.