Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1958

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska w Karlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1958
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1958

UCHWAŁA NR XXIV/234/12 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLVII/418/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży, wprowadza się następującą zmianę: W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,,4. Programem mogą być objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych niezamieszkujących na terenie Gminy Karlino, jeżeli są uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Karlino lub są członkami klubów sportowych działających na terenie Gminy Karlino.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gwóźdź

08:19:59
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1752

  uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle

 • DZ. URZ. 2009.427.3063

  uchwała nr 42/VIII/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia ?Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Suchedniów?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4910

  uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4607

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Lipka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1200

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Czudec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1954

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1953

  porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą-Miastem Szczecin a Gminą Chojna w sprawie wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.