Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1959

Tytuł:

uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska w Reczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1959
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1959

UCHWAŁA NR XXII/123/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych na następujących warunkach i z zastosowaniem następujących stawek procentowych: 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z Zasobu Mienia komunalnego gminy Recz, którzy zajmują lokale na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony oraz zapłacą cenę za lokal przed zawarciem umowy sprzedaży: a) w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, w których nie przeprowadzono remontu lub modernizacji ? 95%, b) w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, w których remont budynku wyniósł od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł ? 90%, c) w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, w których remont budynku wyniósł powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł ? 85%, d) w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, w których remont budynku wyniósł powyżej 100 000,00 zł ? 80%, 2. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, które adaptowano na cele mieszkaniowe bonifikaty nie udziela się. 3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje najemcy, który skorzystał z umorzenia w całości lub w części zaległości czynszowych w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wykup lokalu. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36 poz. 989). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Robaczek

10:27:53
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2131

  uchwała nr XX/194/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.989

  uchwała nr XXVI/187/09 Rady Miasta I Gminy Recz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV-183/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5936

  uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2237

  uchwała nr XIII/156/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łubowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1958

  uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1954

  decyzja Nr OSZ-4210-36(9)/2012/246/XIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.