Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1960

Tytuł:

uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1960
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1960

UCHWAŁA NR XIX/134/12 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 240; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 39, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje: § 1. Załącznik nr 1 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołobrzeg w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przyjętego uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 marca 2011 roku (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1021) otrzymuje brzmienie: ?Załącznik nr 1 do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2011-2016.

LOKAL Stramnica 41/2 Dźwirzyno, Wyzwolenia Bogucino 30 A Niekanin, ul. Lipowa 44 Bogucino 38 b Wydatki Stan tech. Wydatki Stan tech. Wydatki Stan tech. Wydatki Stan tech. Wydatki Stan tech. 2011 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 180 000 zł Zły 2012 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 2013 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 2014 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1000 zł Zły 2015 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 1 000 zł Zły 10:27:41

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1960

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Julian Nowicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.172.1370

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. 2011.588.6853

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI /111 / 2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012?2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1021

  uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1959

  uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1958

  uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1955

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.