Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1961

Tytuł:

uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska w Ińsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1961
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1961

UCHWAŁA NR XXI/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/204/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Terebecki

10:27:28

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1961

Załącznik do uchwały Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Ińsko jest tworzony i utrzymywany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być oddawane w najem według niniejszych zasad. § 2. Ilekroć jest mowa o: 1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.); 2) dochodzie ? należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.); 3) gospodarstwie domowym ? należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe) albo gospodarstwo prowadzone przez osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (gospodarstwo wieloosobowe); 4) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wysokości obowiązującej w dniu złożenia lub rozpatrywania wniosku; 5) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem; 6) wynajmującym ? należy przez to rozumieć Burmistrza Ińska lub upoważnioną przez niego osobę. § 3. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko są wynajmowane członkom wspólnoty samorządowej gminy, posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym kryterium dochodowe, określone w uchwale. Rozdział 2 Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu § 4. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie przekracza: 1) 150% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym. 2. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie przekracza: 1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 85% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 3. Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu w wysokości 10% stawki bazowej ze względu na wielkość dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o ile nie będzie przekraczać kwoty: 1) 70% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 50% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1961

Rozdział 3 Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy § 5. 1. Ustala się warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy: 1) w dotychczas zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym; 2) wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu nie spełniającym wymogu pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi; 3) wnioskodawca usamodzielnia się i opuszcza placówkę opiekuńczo?wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą, a do której trafił z terenu gminy Ińsko; 4) wnioskodawca lub członek jego rodziny, który ze względu na stan zdrowia lub ze względów społecznych nie może zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu; 5) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie, wyposażenie techniczne, wielkość ? nie jest odpowiedni dla zamieszkujących z powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym. 2. Wystąpienie jednego z warunków wymienionych w ust. 1 kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o poprawę jego warunków zamieszkania. § 6. 1. Na wniosek osób, wobec których z powodu zaległości w płatności czynszu wypowiedziano umowę najmu, Burmistrz może postanowić o zawarciu z tymi osobami umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem, że osoby te uregulowały wszystkie zobowiązania łącznie z kosztami dochodzenia tych zobowiązań.

2. Na wniosek osób, wobec których sąd orzekł eksmisję z lokalu z powodu zaległości w płatności czynszu i przyznał im uprawnienie do lokalu socjalnego, Burmistrz może postanowić o ponownym zawarciu umowy najmu i odstąpić od wykonania eksmisji, jeżeli osoby te uregulowały wszystkie zobowiązania i nie otrzymały propozycji zawarcia umowy lokalu socjalnego. 3. W przypadkach, o których mowa w ust 1 i 2, nie stosuje się zasad określonych w § 5, § 7, § 8. Rozdział 4 Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego § 7. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą spełniającą łącznie poniższe warunki: 1) jeżeli jej warunki zamieszkania kwalifikują ją do ich poprawy, zgodnie z § 5; 2) której dochody gospodarstwa domowego odpowiadają wymogom określonym w § 4 ust. 1; 3) zamieszkującą na terenie Gminy Ińsko. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje: 1) osobie pozbawionej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek zdarzenia losowego w szczególności: pożaru, klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, a niemającej zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych; 2) osobie zajmującej lokal w budynku wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którego stan techniczny uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie; 3) osobie uprawnionej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego do lokalu zamiennego; § 8. Ustala się następujące kryteria odmowy zawarcia umowy najmu lokalu, pomimo spełniania warunków określonych w § 7 ust. 1: 1) wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, a także gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub z której pożytki dają możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1961

2) w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal kwalifikujący ich do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania w ramach mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te rozporządziły pod jakimkolwiek tytułem posiadanym prawem do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części; 3) z analizy wniosku oraz sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ustalonej między innymi w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wynika, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przy składaniu wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub osób ubiegających się wraz z nim o najem lokalu. § 9. 1. Umowa najmu lokalu socjalnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy o obowiązku zawarcia takiej umowy orzekł wyrokiem sąd powszechny, może być zawarta z osobą spełniającą łącznie poniższe warunki: 1) jeżeli jej warunki mieszkaniowe kwalifikują ją do ich poprawy, zgodnie z § 5; 2) której dochody gospodarstwa domowego odpowiadają wymogom określonym w § 4 ust. 2; 3) nie posiadającą tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego; 4) zamieszkującą na terenie Gminy Ińsko. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje: 1) osobie pozbawionej lokalu mieszkalnego, wskutek zdarzenia losowego w szczególności: pożaru, klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej; 2) osobie, której prawomocnym wyrokiem sądu przyznano uprawnienie do lokalu socjalnego; 3) osobie, która usamodzielnia się i opuściła placówkę opiekuńczo?wychowawczą, socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą, a do której trafił z terenu gminy Ińsko i spełnia kryterium dochodowe określone w § 4 ust. 2. § 10. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 lata. 2. Zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego, po upływie oznaczonego w niej czasu, może nastąpić na pisemny wniosek najemcy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 3. Wysokość czynszu za wynajem lokalu socjalnego ustala się według stawki za 1 m2 przyjętej na poziomie 50% najniższej stawki czynszu obowiązującej w zasobach mieszkaniowych gminy. Rozdział 5 Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach § 11. 1. W ramach mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali: 1) z inicjatywy najemcy, jeżeli: a) zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego, b) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, c) celem zamiany jest uzasadniona poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamianę na lokal o większej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, jeśli spełnione są kryteria określone w § 7 ust.

1, d) najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o zamianę lokali pomiędzy sobą; w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela, dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu; 2) z inicjatywy wynajmującego, jeżeli: a) zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub remoncie budynku, b) najemca lub były najemca zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana pozwoli uniknąć zaległości z tych tytułów, przy czym dokonanie takiej zamiany uzależnia się od uprzedniego uregulowania zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu lub poprzez wpłacenie do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości; w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu można zawrzeć porozumienie o przejęciu zadłużenia dotychczasowego najemcy i rozłożeniu jego spłaty na raty;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1961

c) zamiana jest celowa ze względu na wymogi racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem, w szczególności, gdy najemca korzysta z obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach, a w wyniku zamiany najemca otrzyma lokal o mniejszej powierzchni i o niższych wydatkach związanych z utrzymaniem tego lokalu. 2. Zamiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 1 pkt 2, powinny być realizowane w pierwszej kolejności. 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianę uwzględniane są wyłącznie wnioski złożone przez osoby zamieszkujące w lokalu za zgodą właściciela. § 12. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez nich lokali z najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz z najemcami innych lokali niewchodzących w skład tego zasobu, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali, a także udokumentowaną zgodę właścicieli tych lokali na zamianę oraz nie zachodzi sprzeczność z interesem majątkowym Gminy. 2. Dokonanie zamiany lokali, o których mowa w ust. 1, nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu. § 13. 1. Zgody na dokonanie zamiany odmawia się, jeżeli: 1) do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony; 2) wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym, która nie była zobowiązana do uiszczania czynszu regulowanego; 3) tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, chyba że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych. 2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy mogą dokonywać zamiany mieszkań z osobami najmującymi na czas nieokreślony lokal mieszkalny: 1) z zasobów mieszkaniowych gminy; 2) z innych zasobów mieszkaniowych. 3. Zamiana lokali może być dokonana pod warunkiem, że: 1) po zamianie powierzchnia pokoi, przypadająca na jedną osobę, nie będzie mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym oraz nie będzie mniejsza niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym; 2) osoba, która zamierza w wyniku zamiany objąć lokal socjalny, spełnia warunki określone w § 4 ust. 2. § 14. 1. Wnioski o zamianę lokali mieszkalnych składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku. 2. Zgodę na zamianę lokali wydaje Burmistrz Ińska, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 3. Burmistrz może uzależnić wydanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych od spłaty przez najemcę zaległego czynszu i opłat związanych z najmem. 4. Burmistrz może odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokali, jeżeli istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i opłat związanych z najmem. 5. Osoby, zajmujące lokal w mieszkaniowym zasobie gminy, które ze względu na stan zdrowia, a w szczególności niepełnosprawność nie mogą mieszkać w dotychczasowym lokalu, mogą dokonywać zamiany na inny lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedni ze względu na ich stan zdrowia. Rozdział 6 Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej § 15. 1. W celu poddania kontroli społecznej spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy Burmistrz Ińska powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej Komisją. 2. Członków Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz Ińska. 3. W przypadku rezygnacji członka Komisji z dalszego udziału w jej pracach Burmistrz Ińska przyjmuje jego rezygnację w terminie jednego miesiąca od złożenia stosownego pisma.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1961

W przypadku braku decyzji Burmistrza członkostwo wygasa z upływem tego terminu. 4. Komisja składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego Komisji. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku, dwóch przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku. 5. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje kierownicze w organach gminy i w administracji samorządowej. 6. Obsługę administracyjną komisji i jej posiedzeń zapewnia pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku. § 16. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na gromadzenie przetwarzanie i publikowanie danych osobowych składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku. 2. Składane wnioski podlegają rejestracji według kolejności wpływu i sprawdzeniu przez Komisję, która: 1) sprawdza w okresie 2 miesięcy, czy wnioskodawcy spełniają wymagania określone w niniejszej uchwale uprawniające do zawarcia umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz które z tych osób powinny być wskazane Burmistrzowi do zawarcia umowy najmu w pierwszej kolejności; Komisja sprawdza wnioski nowe oraz weryfikuje wnioski, które wcześniej były pozytywnie zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane z powodu braku wolnych lokali; 2) może dokonywać wizji lokalnej mieszkań, w których zamieszkują osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy, w celu szczegółowego zapoznania się z warunkami mieszkaniowymi i rodzinnymi tych osób; 3) ustala osoby spełniające warunki wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz osoby spełniające warunki wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 4) ustala projekt listy osób, z którymi umowa najmu na czas nieoznaczony powinna być zawarta w pierwszej kolejności, oraz projekt listy osób, z którymi umowa najmu lokalu socjalnego powinna być zawarta w pierwszej kolejności; 5) przekazuje projekty list do zatwierdzenia Burmistrzowi. 3. W celu wykonania zadania określonego w ust. 2 Komisja może zwrócić się do wnioskodawców, by w wyznaczonym terminie złożyli wskazane przez Komisję dokumenty lub okazali zajmowane pomieszczenia. W przypadku odmowy spełnienia przez wnioskodawcę żądań Komisji lub nieuzasadnionego uchybienia wyznaczonego terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 4. Wynajmujący przed zatwierdzeniem przedstawionego projektu list rozpatruje ewentualne wnioski i zastrzeżenia, o ile pochodzą one od osób, które wcześniej zgłaszały uwagi i zastrzeżenia w postępowaniu przed Komisją. Dla oceny zasadności wniosku i zastrzeżeń może skorzystać z materiałów zgromadzonych przez komisję, jak też dokonywać własnych ustaleń. 5. Po ewentualnym dokonaniu zmian wynikających z uwzględnienia wniosków i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, wynajmujący zatwierdza projekty list. 6. Raz na 12 miesięcy podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta przez okres 30 dni, listę osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz listę osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego. Listy o których mowa powyżej umieszcza się na BIP. 7. Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o spełnianiu warunków niezbędnych do ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego i umieszczeniu go na liście osób ubiegających się o najem lokalu lub o nie spełnianiu tych warunków i odmowie wpisania na listę, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy. § 17. 1. W przypadku uzyskania wolnych lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz, przedkładając opis lokali oraz aktualną listę osób ubiegających się o najem lokalu, zwraca się do Komisji o wyrażenie opinii ? komu dany lokal należy przydzielić. 2. Wnioski rozpatruje się w kolejności ich umieszczenia na liście, uwzględniając stan osobowy rodziny w stosunku do ilości pokoi i ich powierzchni. 3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji, Burmistrz ustala osoby, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu socjalnego. 4. Przed zawarciem umowy najmu lokalu z osobami, o których mowa w ust. 3 sprawdza się, czy spełniają one aktualnie warunki określone w niniejszej uchwale.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1961

5. W przypadku stwierdzenia, że osoby o których mowa w ust. 3 nie spełniają warunków określonych w uchwale, wówczas nie zawiera się z nimi umów najmu lokalu oraz skreśla się z listy ubiegających się o najem lokalu. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z osobą umieszczoną na liście w dalszej kolejności.

7. Wskazanie lokalu mieszkalnego osobie spełniającej warunki określone w uchwale następuje w formie pisemnej. 8. Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia wskazanego lokalu mieszkalnego, umieszczona na zatwierdzonej liście, zostaje skreślona z listy osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy. 9. O skreśleniu z listy, o którym mowa w ust. 5, 8 i 10, wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. 10. Każda osoba, która złożyła wniosek o zawarcie umowy najmu, zobowiązana jest do aktualizacji informacji zawartych we wniosku. W przypadku niedokonania tego obowiązku wnioskodawca ponosi konsekwencje wprowadzenia wynajmującego w błąd, ze skreśleniem z listy osób ubiegających się o najem lokalu lub wypowiedzeniem umowy najmu włącznie. § 18. 1. W przypadku zwolnienia się lokalu mieszkalnego w wyniku eksmisji, Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu tego lokalu: 1) z innym najemcą samodzielnego lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko, pod warunkiem: a) uiszczenia zaległego czynszu i innych opłat za eksmitowanego, w formie jednokrotnej spłaty całego zadłużenia, b) wykonania remontu mieszkania bez możliwości żądania zwrotu poniesionych na remont kosztów, c) przekazania gminie dotychczas zajmowanego lokalu w stanie nie pogorszonym, wolnego od osób i rzeczy oraz nie obciążonego zadłużeniem z tytułu czynszu i innych opłat związanych z najmem; 2) z osobą umieszczoną na liście osób oczekujących na przydział mieszkania, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b. 2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną osobę pierwszeństwo zawarcia umowy najmu przysługuje: 1) osobie oczekującej na przydział lokalu; 2) najemcy lokalu, którego powierzchnia mieszkalna jest najmniejsza lub największa w zależności od tego, czy najemca chce powiększyć, czy pomniejszyć swoje mieszkanie. W pierwszej kolejności uwzględnia się wnioski o powiększenie mieszkania. Rozdział 7 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem wstąpiły po śmierci najemcy § 19. 1. Małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę i którzy nie wstąpili z mocy prawa (art. 691 Kodeksu cywilnego) w stosunek najmu, mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy najmu, jeżeli: 1) z najemcą została rozwiązana umowa najmu i został on wymeldowany z lokalu; 2) spełniają określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego; 3) były na stałe zameldowane w lokalu i zamieszkiwały z najemcą przez okres co najmniej 5 ostatnich lat do chwili opuszczenia lokalu przez najemcę; 4) lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu oraz opłat związanych z najmem. 2. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione łącznie. § 20. 1. Osoba inna niż wymienione w paragrafie poprzedzającym, która nie wstąpiła z mocy prawa w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie z nią umowy najmu, jeżeli:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1961

1) spełnia określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego; 2) była na stałe zameldowana w lokalu i zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 10 ostatnich lat; 3) nie zalega z płatnością odszkodowania za zajmowanie tego lokalu bez tytułu prawnego; 4) uiściła zaległości związane z czynszem najmu oraz opłatami za najmem, z którymi zalegał zmarły najemca. 2. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione łącznie. § 21. 1. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 19 i § 20 rozpatruje Burmistrz. 2. Osoby, które nie spełniają warunków o których mowa w § 19 i § 20 zobowiązane są opróżnić i opuścić lokal pod rygorem wystąpienia wynajmującego do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu. Rozdział 8 Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 § 22. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być zawarta z osobą spełniającą łącznie warunki: 1) posiadającą wieloosobową rodzinę powyżej 5 osób; 2) nie posiadającą, własnościowego prawa do lokalu i nie będącą w posiadaniu lokalu spółdzielczego; 3) której dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę jest większy niż 100% najniższej emerytury brutto; 4) zamieszkującą na terenie Gminy; 5) spełniającą wymóg § 7 ust. 1 pkt 1. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje: 1) rodzinom wielodzietnym, posiadającym co najmniej 5 dzieci; 2) rodzinom zastępczym, posiadającym co najmniej 4 dzieci. § 23. 1. Informację o wolnym do wynajęcia lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m2 wywiesza na się na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta. 2. Jeżeli w terminie jednego tygodnia po zdjęciu ogłoszenia z tablicy ogłoszeń, lokal nie zostanie wynajęty według zasad określonych w § 22, może być zawarta umowa najmu lokalu z osobą posiadającą wieloosobową rodzinę powyżej 5 osób, która daje gwarancję jego utrzymania i wnoszenia należnych opłat oraz zwolni dotychczas zajmowany lokal komunalny, w przypadku zamieszkiwania w lokalu wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Rozdział 9 Postanowienia końcowe § 24. 1. Osoby objęte rocznymi wykazami osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządzonymi według dotychczasowych przepisów zachowują prawo do ubiegania się o najem lokalu. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie kryterium przydziału lokalu określonego niniejszą uchwałą, które musi zostać udokumentowane przed zawarciem umowy najmu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1960

  uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1959

  uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1958

  uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1956

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.