Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1966

Tytuł:

uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Dolice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1966
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1966

UCHWAŁA NR XVII/156/2012 RADY GMINY DOLICE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Piotr Matkowski

10:25:25

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1966

Załącznik do uchwały Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. ?Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1966

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1966

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1966
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.361

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1327

  uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6174

  uchwała nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.490

  uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2750

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1965

  uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1962

  uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1961

  uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.