Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII.78.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-01
Organ wydający:Rada Miasta Wojcieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1966
Hasła:straż pożarna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

15:21

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.28 i art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów ustala się ekwiwalent w wysokości 10 zł ? za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. § 2. Traci moc uchwała nr XXI/128/08 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Wojcieszów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady: Jadwiga Śliwa
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/291/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/165/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • wyrok nr Sygn. akt III SA/Wr 33/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Powiatu Oławskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2011 r. Nr NK-N.4131.640.2011.AS2-1 w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały nr XII/80/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 710/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr VII/31/11 z dnia 13 maja 2011 r. w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 671/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 ust. 6 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/92/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 732/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr XI/99/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 446/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Miejskiej w Bardzie nr V/19/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bardo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.