Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1967

Tytuł:

porozumienie Nr 1/2012 Starosty Drawskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Starosta Drawski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1967
Hasła:porozumienia jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1967

POROZUMIENIE NR 1/2012 STAROSTY DRAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. Na podstawie art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, Nr 139, poz. 814; Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1370) oraz art. 20a w zw. z art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2004 Nr 238, poz. 2390; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 207, poz. 1230), uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXI/209/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Drawsko Pomorskie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Nr XXIII/232/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia przez gminę Drawsko Pomorskie od Powiatu Drawskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, pomiędzy: 1. Powiatem Drawskim, z siedzibą w Drawsku Pomorskim, pl. Elizy Orzeszkowej 3 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Stanisław Cybula - Starosta, 2) Andrzej Brzemiński - Wicestarosta, zwanym w treści Porozumienia "Powiatem", a 2. Gminą Drawsko Pomorskie, z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 reprezentowaną przez: Zbigniewa Ptaka ? Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwaną w treści Porozumienia "Gminą". § 1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami).

10:23:32

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1967

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadania Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim, zwanej dalej Biblioteką. 2. W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem Gmina zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom powiatu drawskiego na jednakowych zasadach. 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powiatu dogodny dostęp do usług Biblioteki, w szczególności przez ustalenie dogodnych dni i godzin pracy Biblioteki oraz utrzymywania odpowiedniej liczby filii. § 3. 1. Gmina odpowiada za organizację i funkcjonowanie Biblioteki. § 4. 1. Powiat będzie przekazywać Gminie dotację na realizację powierzonych zadań. 2. Dotacja w 2012 roku wynosi 15.500 zł (słownie piętnaście tysięcy pięćset złotych). 3.. Wysokość dotacji na kolejne lata kalendarzowe, ustalana będzie aneksami do Porozumienia, stosownie do środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu. 4. Dotacja będzie przekazywana przez Powiat przelewem na rachunek bankowy Gminy: PKO BP SA 94 1020 2847 0000 1402 0009 5661 kwartalnie w czterech równych ratach w terminie do 15 dni od dnia rozpoczęcia kwartału. 5. Środki pochodzące z dotacji obejmują następujące grupy wydatków: 1) zakup zbiorów bibliotecznych; 2) zakup pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej; 3) zakup pomocy metodycznych do bibliotek publicznych na terenie powiatu drawskiego; 4) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych na terenie powiatu drawskiego; 5) koszty działalności kulturalno-oświatowej; 6) koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej; 7) pokrycie wynagrodzenia powiatowego instruktora metodycznego (1/2 etatu); 8) częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania na rzecz Powiatu. 5. Dotacja niewykorzystana do końca roku kalendarzowego podlega zwrotowi do budżetu Powiatu w terminie i na zasadach określonych w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). 6. Dotacja wykorzystana przez Gminę niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Powiatu na zasadach i w terminach określonych w art. 252 ustawy, o której mowa w ust. 4. 7. Dotacja za niepełny rok ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni obowiązywania Porozumienia. § 5. 1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem. 2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszystkich informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu przeprowadzenie kontroli budynków i dokumentów Biblioteki, w tym wstępu do pomieszczeń, wglądu do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów. 3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej. 4. Biblioteka złoży Zarządowi Powiatu Drawskiego półroczne i roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe z realizacji zadań w terminach: do 10 lipca oraz do 10 stycznia roku następnego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do Porozumienia. § 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony. 2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1967

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie. § 7. W dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia ulega rozwiązaniu Porozumienie zawarte w dniu 4 marca 2002r. pomiędzy Zarządem Powiatu Drawskiego a Zarządem Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 36, poz. 733). § 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 9. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony. GMINA Zbigniew Ptak POWIAT Stanisław Cybula Andrzej Brzemiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.753

  porozumienie nr EK ? 1/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.497

  porozumienie nr EK-2/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.771

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 3 marca 2010r. do porozumienia z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach a Burmistrzem Polic w sprawie powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.456

  aneks Nr 4 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 11 stycznia 2012 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawartego w Policach w dniu 14 marca 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1966

  uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1965

  uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1962

  uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.