Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Rada Miejska Strzelina
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1973
Hasła:opłata targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:30

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art.19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelin w następujących wysokościach: 1) przy sprzedaży prowadzonej na stoiskach zajmujących powierzchnię placu na targowisku miejskim przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego o powierzchni: a) do 1 m2 3,00 zł; b) powyżej 1 m2 do 4 m2 10,00 zł; c) powyżej 4 m2 do 9 m2 20,00 zł; d) powyżej 9 m2 do 20 m2 30,00 zł; e) powyżej 20 m2 do 30 m2 40,00 zł; f) powyżej 30 m2 70,00 zł. 2) przy sprzedaży prowadzonej z ziemi, ręki, stołu, ławy samochodu, platformy samochodowej, przyczepy, namiotu, straganu na terenie innym niż wskazanym w ust. 1 pkt 1 a) książek 30,00 zł; b) pozostałych artykułów 40,00 zł; 3) przy sprzedaży na terenie przewidzianym na prowadzenie imprez rozrywkowych, jarmarków oraz na placach, na których organizowany jest handel okolicznościowy na czas określony ? za zajęcie do 1 m2 , jak również za każdy następny rozpoczęty 1 m2 ? 6,00 zł lecz nie więcej niż 728,64 zł. 2. Przy sprzedaży prowadzonej na targowisku do powierzchni wskazanej w ust. 1 pkt 1, wlicza się również powierzchnię zajętą pod zaparkowane samochody oraz przyczepki stanowiące środek transportu osoby handlującej. § 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko. § 3. Osoby, od których należna jest opłata targowa zobowiązane są do jej uiszczania, bez wezwania, w dniu dokonywania sprzedaży. § 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż z kosza, wiadra i ręki ? nabiału, miodu, kwiatów ciętych. § 5. 1. Pobór opłaty targowej następuje w formie inkasa. 2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. 3. Inkasent jest zobowiązany do wpłaty pobranych kwot opłat do Kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonał pobrania opłaty targowej. 4. Opłatę targową można również uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przed rozpoczęciem dokonywania sprzedaży w danym dniu. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1973

§ 7. Traci moc uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Edward Balcer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3253

  uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6013

  uchwała nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

  Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 215.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 330 i 331 (AM-2, obręb: 0025) oraz części działek nr 332, 328/3, 328/4 i 12/2 (AM-3, obręb: 0025) położonych przy ul. Kalinowej w Jeleniej Górze.

 • uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ligota Mała

 • uchwała nr XXXIV/146/12 Rady Miasta I Gminy Ścinawa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

 • uchwała nr XXXIV/141/12 Rady Miasta I Gminy Ścinawa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXXIV/140/12 Rady Miasta I Gminy Ścinawa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.