Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2

Tytuł:

uchwała Nr XII/148/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-09
Organ wydający:Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 2

UCHWAŁA NR XII/148/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 29 listopada 2011 r.

Kamilla Grobicka-Madej; ZUW

2012.01.09 13:07:55

Signer:

CN=Kamilla Grobicka-Madej; ZUW C=PL O=Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczec 2.5.4.42=Kamilla

Public key:

RSA/1024 bits

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 129, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) przedszkolu - należy rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński; 2) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola; 3) minimalnym wynagrodzeniu ? należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). § 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - w godzinach ustalonych w statucie przedszkola. § 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, ustalony w § 2, obejmują: 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: a) fachowej opieki pedagogicznej, b) rozwijania zdolności twórczych, c) wspierania indywidualnych zainteresowań; 2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych; 3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców. § 4. 1. Ustala się opłatę za świadczenia określone w § 3, za każdą rozpoczętą godzinę realizowaną z dzieckiem w wysokości 0,22% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalona jest odpłatność. 2. W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) dzienna odpłatność rodziców za świadczenia określone w § 3 wynosi 65 % kwoty ustalonej w ust. 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 2 ?

§ 5. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola, opłatę określoną w § 4 obniża się o 50% za drugie i następne dziecko. § 6. Traci moc uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne nauczanie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1490). § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. § 8. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Masłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.732

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 258.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1602

  uchwała nr IX/32/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające ten czas.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1

  uchwała Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Goleniowskiego będących  w trwałym zarządzie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.