Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.206

Tytuł:

uchwała Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Policach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 206
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. z 2006 r. Nr 89, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/239/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu gminy Police, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 6 otrzymuje brzmienie: "Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta, o ile wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza: 1) 200% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 2) 150% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych"; 2) § 7 otrzymuje brzmienie: "Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta, o ile wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza: 1) 125% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych"; 3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Weryfikacja dochodów osób (rodzin)ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, odbywa się: a) w chwili składania wniosku o przydział lokalu, b) każdorazowo przy opracowywaniu planu przydziału mieszkań, c) przed złożeniem propozycji zawarcia umowy najmu lokalu"; 4) w § 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 206 ?

"osobom, rodzinom powracającym ze ?Wschodu? z zamiarem stałego osiedlenia się w Polsce"; 5) w § 14 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust 2 w brzmieniu: "Gmina nie może zawrzeć umowy najmu z osobą, wobec której Sąd orzekł eksmisję"; 6) w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Wnioski najemców o dokonanie zamiany z urzędu podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową"; 7) zaświadczenia o dochodach brutto członków gospodarstwa domowego, z ostatnich trzech miesięcy, przed złożeniem wniosku. § 2. Występujące w uchwale wyrazy ?Burmistrz Gminy? zastępuje się wyrazami ?Burmistrz Polic? a wyrazy ?Urząd Gminy? zastępuje się wyrazami ?Urząd Miejski?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Witold Król
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.205

  uchwała Nr VIII/93/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kozielicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.204

  uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.203

  uchwała Nr XIX/109/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.202

  uchwała Nr XIX/111/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.201

  uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.