Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.208

Tytuł:

uchwała Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 208
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 21, poz.113, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 624; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1161; Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz. U. z 2005 r., Nr 94, poz. 788; Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1020; Dz. U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1400; Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1043; Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1532; Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273; Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 818; Dz. U. z 2007 r., Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416; Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250; Dz. U. z 2010 r., Nr 54, poz. 320; Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857; Dz. U. z 2010 r., Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814 i Nr 149, poz.887) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia ( Dz. Urz. Woj. .Zachodniopomorskiego Nr 116,poz.2101) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1ust.2 skreśla się wyrażenie:? od 8.00 do 13.00?, a wpisuje się: ?od 7.00 do 12.00?. 2) w § 3 ust.1 skreśla się:?2,60zł?, a wpisuje się:?3,75zł?. 3) w § 3 dodaje się ust. 4 o treści: ? 4. W przypadku nieodebrania dziecka w określonych godzinach pracy przedszkola, opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych wynosi 10,00 zł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 208 ?

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Leon Ślawski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1971

  uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3051

  uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1189

  uchwała nr XX/118/12 Rady Miasta Dynów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.207

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Wałeckiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.206

  uchwała Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.205

  uchwała Nr VIII/93/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kozielicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.204

  uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.203

  uchwała Nr XIX/109/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.