Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

Tytuł:

uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska Borku Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2095
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2095

UCHWAŁA NR XVIII/92/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp. Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Borek Wlkp. dodaje się pkt.10 w brzmieniu: ?10. Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Roman Kręciołek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.332.5629

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2494

  uchwała nr XX/110/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3694

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Borek Wielkopolski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2227

  aneks Burmistrza Borku Wielkopolskiego; Zarządu Powiatu Gostyńskiego do porozumienia nr 3 z dnia 07.09.2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2093

  uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2092

  uchwała nr XVI/260/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gostyniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2091

  uchwała nr XVI/253/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2090

  uchwała nr XVI/251/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany w części uchwały Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2008 ? 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.