Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2096

Tytuł:

uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska Borku Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2096
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2096

UCHWAŁA NR XVIII/94/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z póź. zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Roman Kręciołek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 2096

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. § 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. § 2. Gmina Borek Wlkp. zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp. miejsca w schronisku w miejscowości Henrykowo ? Gmina Święciechowa na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno. § 3. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych lub w popegeerowskich zabudowaniach są elementem ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać i przewozić do schroniska, lecz zapewnić im warunki bytowania w miejscach ich schronienia. 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Karolowie przez podjęcie działań polegających na przewiezieniu chorego lub rannego kota do lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę lub do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. 3. Na lecznicę weterynaryjną odpowiedzialną za przyjęcie chorego lub rannego kota oraz innych bezdomnych zwierząt wskazuje się zakład weterynarii ? PHU ?Mencel-vet? Usługi Sanitarno-Weterynaryjne Marek Mencel w Borku Wlkp. ul. Rynkowa 2. 4. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się przez dłuższy okres czasu pokrywy śnieżnej, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Karolewie zorganizuje dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich bytowania poprzez zakup i wyłożenie suchej karmy. § 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Karolewie. Złapane zwierzęta przekazane zostaną do schroniska w Henrykowie lub do miejsca tymczasowego przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska. 2. Zwierzęta ranne lub chore skierowane zostaną do lekarza weterynarii, a następnie przewiezione zostaną do schroniska. 3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 8 niniejszego programu. 4. Jeśli poszkodowane zostanie zwierzę leśne, informację o zgłoszeniu przekazane zostaną również do przedstawiciela koła łowieckiego, na terenie którego się ono znajduje. 5. Padłe bezdomne zwierzęta przekazane zostaną do utylizacji w Zakładzie Rolniczo - Przemysłowym ?FARMUTIL HS? S.A. w Śmiałowie. § 5. W celu ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów prowadzona będzie o obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku w Henrykowie (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek). § 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą: 1) Schronisko dla zwierząt w Henrykowie poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 2) Burmistrz Borku Wlkp. poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp.).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 2096

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizować będą: 1) Schronisko dla zwierząt w Henrykowie, 2) Gmina Borek Wlkp. poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii. § 8. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. z o. o. § 9. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. wskazuje się zakład weterynarii ? PHU ?Mencel-vet? Usługi Sanitarno -Weterynaryjne Marek Mencel w Borku Wlkp. ul. Rynkowa 2. § 10. 1. Urząd Miejski w Borku Wlkp. w ramach Programu prowadzi we współpracy z przedszkolami i szkołami działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 2. Propagowanie wśród mieszkańców gminy właściwego postępowania ze zwierzętami, jak również tematyki dotyczącej sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz ich znakowania w miejscowej prasie lokalnej. § 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok w wysokości 93.000 zł. Szczegółowe wskazania sposobu wydatkowania tych środków: - zakup kojców w schronisku w Henrykowie, - ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku i zadań nałożonych na schronisko wskazanych w programie, - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przewóz ich do miejsca tymczasowego przetrzymywania, a następnie do schroniska, - zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, - dokarmianie wolno żyjących kotów, - zapewnienie utylizacji padłych zwierząt bezdomnych, - działania edukacyjne i informacyjne. Wydatkowanie środków finansowych na realizację działań zawartych w Programie odbywać się będzie na podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2720

  uchwała nr XIII/149/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3925

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2093

  uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2092

  uchwała nr XVI/260/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gostyniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2091

  uchwała nr XVI/253/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.